صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون دوم رئیس جمهور خواستار بسیج‌ ملی برای مبارزه با بی‌سوادی شد

معاون دوم رئیس جمهور خواستار بسیج‌ ملی برای مبارزه با بی‌سوادی شد

افغانستانما: سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته ملی سواد آموزی میگوید که مبارزه با بی سوادی در کشور از توان یک اداره دولتی خارج است و باید در این زمینه بسیج ملی شکل گیرد.
آقای دانش که دیروز چهارشنبه، 17 عقرب، در مراسم امضای دوازده تفاهمنامه همکاری در زمینه کاهش بیسوادی بین وزارت معارف و ادارات مختلف دولتی، سخنرانی میکرد، گفت با همکاری ادارات دولتی و بخش خصوصی با وزارت معارف، روند مبارزه با بیسوادی پیشرفت خواهد کرد.
او افزود که بر اساس تصریح قانون معارف کشور، همهی ادارات دولتی و سکتور خصوصی مکلف هستند که در مبارزه با بیسوادی سهیم شوند و این روند را تقویت کنند.
اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف کشور در این مراسم گفت که این وزارت برای توسعه سواد و کاهش بیسوادی، تا کنون بیش از 23 تفاهمنامه با ادارات مختلف دولتی امضا کرده است. بر اساس این تفاهمنامهها، 72 کورس سواد آموزی برای 1479 نفر دایر شده است.
دیروز، وزارت معارف تفاهمنامه همکاری در زمینه کاهش بیسوادی را با وزارتهای احیا و انکشاف دهات، معادن و پطرولیم، امور خارجه، امور پارلمانی و د افغانستان بانک، اتاقهای تجارت و صنایع، اکادمی علوم، ستره محکمه، ریاست عمومی محیط زیست، کمیسیون مستقل حقوق بشر و ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت، به امضا رساند.
بر اساس گزارش وزارت معارف، حدود 66 درصد از افراد بالای 15 سال در کشور بیسواد هستند و حکومت برای کاهش میزان بیسوادی برنامه ملی سواد آموزی را راهاندازی کرده است.
این برنامه از سوی معنیت سواد آموزی وزارت معارف و با همکاری کمیتهملی سواد آموزی اجرایی میشود.
بر اساس این برنامه، کورسهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای افراد بیسواد دایر میگردد و به آنها سواد خواندن و نوشتن آموزش داده میشود.
تداوم جنگ و ناامنی در کشور یکی از عوامل اصلی بیسواد ماندن شمار زیادی از شهروندان کشور خوانده میشود، با آنهم بعد از سقوط طالبان، معارف در کشور رشد چشمگیری داشته است.