صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لوی سارنوالی: در سه سال گذشته صدهزار پرونده بررسی شده است

لوی سارنوالی: در سه سال گذشته صدهزار پرونده بررسی شده است

افغانستانما: لوی سارنوالی کشور میگوید که در سه سال گذشته حدود صد هزار پرونده را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی روز پنجشنبه، 18 عقرب، در یک کنفرانس خبری در کابل، درباره دستاوردهای سه ساله این اداره معلومات داد.
سخنگوی لوی سارنوالی گفت که این پروندهها شامل قضایای ملکی، عسکری و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می شود. جمشید رسولی همچنین افزود که تنها در سه ربع اول سال روان، ۳۴۵۰۰ قضیه توسط لوی سارنوالی بررسی شده است.
سخنگوی لوی سارنوالی همچنان گفت، از آغاز ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تا اکنون ۳۷۳ قضیه به این مرکز فرستاده شده است که از این میان ۲۷۷ قضیه به بخش ملکی مربوط می شود.
به گفتهی وی، ۱۱۷ قضیه از مجموع ۳۷۳ قضیه تحت کار قرار دارد، ۸۴ قضیه مسترد شده، ۱۷ قضیه زیر پروسه کشف قرار دارد و ۱۰۳ قضیه آن به دیگر نهادهای مربوطه فرستاده شده است.
لوی سارنوالی گفته که تاکنون ۸۰ تن به اتهامهای ذکر شده محکوم به مجازات شده، ۱۶ تن زیر توقیف قرار دارند، وظایف ۴۴ تن به حالت تعلیق درآمده، ۸۲ تن ممنوع الخروج اعلام شده و نزدیک به ۷۰ تن با ضمانت معتبر رها شدهاند.
گفتنی است که حدود یک ماه پیش، دیدبان شفافیت افغانستان گفته بود که پروندههایی که بررسی شده در تاریخ کشور بیسابقه است اما مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در معرض مداخله سیاسی و پروندهها در معرض برخورد سیاسی و گزینشی است.