صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراض مردم غور به عدم انکشاف این ولایت؛ داکتران و اعضای شورای ولایتی نیز به معترضین پیوستند

اعتراض مردم غور به عدم انکشاف این ولایت؛ داکتران و اعضای شورای ولایتی نیز به معترضین پیوستند

در دومین روز تظاهرات باشندگان ولایت غور، صبح روز شنبه، بیستم عقرب، داکتران شفاخانهی ولایتی غور نیز در میان معترضان حضور یافتند و حمایت شان را از این حرکت دادخواهانه اعلام کردند.
این داکتران معترض هشدار دادند در صورتی که رهبران حکومت وحدت ملی به خواستههای مردم غور پاسخ مثبت ندهند، آنان روند عرضهی خدمات صحی را متوقف خواهند کرد.
داکتران و کارمندان شفاخانهی ولایتی غور در حالی که لباسهای سفید پزشکی به تن داشتند، در یک اعتراض مسالمتآمیز به جمع مظاهرهچیان پیوستند و از حکومت مرکزی خواستار توجه جدی به خواستهای باشندههای غور شدند.
صدها تن از باشندگان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور، روز جمعه، 19 عقرب، در یک حرکت اعتراضی که آن را «راه و روشنی» نامگذاری کردهاند، خواستار توجه حکومت مرکزی به ولایت غور شدند.
اسفالت شاهراههای کابل- غور- هرات /گردندیوال و همچنان ساخت بند برق پوزهلیچ از عمدهترین خواستههای این معترضان است. داکتران شفاخانهی ولایتی غور نیز با حمل شعارهایی خواهان اسفالت بزرگراه مناطق مرکزی و اعمار بند برق در مرکز این ولایت شدند.
جمعه گل یعقوبی یکی از این داکتران گفت، تا زمانی که حکومت به خواست برحق و قانونی مردم لبیک نگوید، در کنار معترضان تا آخر خواهد ماند. او همچنان هشدار داد در صورتی که از مرکز توجه جدی نشود، روند خدمات درمانی را متوقف و با راهاندازی تحصن، دروازههای تمامی مراکز صحی و معاینه خانههای شخصی را نیز بسته خواهند کرد.
این اعتراض موجی تازهای را در آن ولایت ایجاد کرده که طی دو روز، گروههای مختلف از باشندگان شهر فیروزکوه به شمول علما، جوانان، داکتران، اعضای شورای ولایتی و حتا والی غور نیز در محل گردهمآیی معترضان حضور یافته و حمایت شان را از این حرکت اعلام کردند.
غلام ناصر خاضع، والی غور عصر دیروز، در میان تظاهرات کنندگان حضور یافت و گفت که حکومت مرکزی در این باره با او تماسهایی داشته و انتظار میرود تا شام روز شنبه، بیستم عقرب، حکومت پاسخ قناعتبخشی به مردم و اداره محلی این ولایت بدهد.
از سویی هم نصیر احمد آژند، از برگزارکنندههای حرکت اعتراضی موسوم به «راه و روشنی» به رسانهها گفت، رییس جمهور و رییس اجرائیه در سفرشان به ولایت غور، به مردم وعده داده بود که ساخت شاهراههای کابل- غور- هرات و همچنان ساخت بند پوزهلیچ در بودجهی سال 1397 گنجانده میشود؛ اما در طرح بودجه سال 1397 این مورد در نظر گرفته نشده است.
آقای آژند گفت آنان در دومین روز تظاهرات، خیمههای تحصن را نیز برپا کرده و تا زمانی که از سوی حکومت پاسخ قناعتبخش دریافت نکنند، به تحصن شان همچنان ادامه خواهند داد. او گفت که در اقدام بعدی، در کنار بستن شاهراه مرکزی، دروازههای ادارات دولتی را نیز بسته خواهند کرد.
وی در این باره گفت: «خواست مردم دو چیز است: سرک و برق. اینها جزء از حقوق ابتدایی و انسانی مردم ولایت غور و در کل مناطق مرکزی است. یکی از خواستههای جدی ما این است که حداقل ساخت شاهراه عمومی غور- کابل و غور- هرات در بودجه سال 1397 در نظر گرفته شود.»
ولایت غور در مرکز افغانستان یکی از ولایت های کمتر انکشاف یافته است که باشندگان آن همواره از عدم توجه حکومت به آن ولایت شکایت میکنند. باشندگان غور به این باورند که حکومت طی 17 سال اخیر غور را در حاشیهی دید خود قرار داده و در بخش تطبیق پروژههای زیربنایی و توسعهای هیچگونه توجهی به آن ولایت نکرده است تا قناعت مردم فراهم گردد.
باشندگان مناطق مرکزی بارها گفتهاند با ساخت شاهراه گردندیوال که از ساحات مرکزی کشور میگذرد و ولایتهای هرات، غور، دایکندی، میدان وردک و در مجموع مناطق مرکزی را با کابل- پایتخت وصل میسازد، بخش بزرگی از مشکلات آنها حل میشود و مردم میتوانند به گونهی راحت از این مسیرها رفت و آمد کنند. ساخت این شاهراه، در رشد و شکوفایی اقتصاد مردم بخشهای مرکزی کشور نیز موثر گفته شده است.
با این حال، حکومت وحدت ملی نیز بارها گفته به مناطق مرکزی کشور توجه میکند. محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در پیکارهای انتخاباتی اش از مناطق مرکزی، به ویژه ولایت بامیان به عنوان زندان جغرافیایی یاد کرده و گفته بود در صورت راه یافتن به پُست ریاست جمهوری، قفل زندان مرکزی افغانستان را خواهد شکست. وعدهای که به باور باشندگان مناطق مرکزی، فقط یک شعار انتخاباتی بود و تاهنوز تحقق نیافته است. باور عامهی مردم این است که حکومت ارادهی قوی برای خدمت به مناطق مرکزی ندارد. باشندگان ولایت بامیان و دایکندی نیز بارها در مورد آنچه که عدم انکشاف متوازن در کشور عنوان میکنند، اعتراضاتی را به راه انداختهاند؛ اعتراضاتی که چندان نتیجهی ملموسی نداشته است.
با این همه، دیده شود که حکومت مرکزی این بار به خواستههای شهروندان ولایت غور چه پاسخ میدهد؟ آیا دو پروژهای که از خواستهای عمدهی معترضان غوری است در بودجه سال 1397 گنجانده خواهد شد یا خیر؟
باشندگان  غور در حالی خواهان اختصاص بودجه به پروژههای اعمار بند برق پوزهلیچ و ساخت شاهراه کابل- غور- هرات شدهاند، که طرح بودجه از کابینه حکومت به مجلس سنا فرستاده شده است و هنوز به مجلس نمایندگان فرستاده نشده است. دیده شود که نمایندگان ولایت غور برای اختصاص بودجه به برنامههای انکشافی در این ولایت، در مجلس و هنگام بررسی طرح بودجه سال 1397 چانه زنی خواهند کرد یا خیر؟
الیاس طاهری