صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیفا طرح خود را به کمیسیون انتخابات تحویل داد

تیفا طرح خود را به کمیسیون انتخابات تحویل داد

افغانستانما: بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) طرح پیشنهادی خود برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها را به کمیسیون انتخابات تحویل داد.
نعیم ایوبزاده، رئیس اجرایی تیفا روز یکشنبه، 21 عقرب، در یک نشست خبری در کابل گفت که دولت باید روی شاخصههایی کار کند که انتخابات "فراگیر و همهشمول" باشد. او ادامه داد که انتخابات باید به گونهای باشد که در مناطق ناامن و تحت کنترل مخالفان نیز برگزار شود.
آقای ایوبزاده علاوه کرد، این طرح هر چند شاید مطابق علاقه کسی نباشد، اما با ارزیابی چالشهای اساسی فراروی برگزاری انتخابات برای حل آن پیشنهاد شده است.
آقای ایوبزاده شرایط حساس، بیثباتی سیاسی، دامنزدن به جنگ و مسایل قومی، اولویت منافع فردی، روند سیاسی نامنظم و بحرانی بودن اوضاع در کشور را از دلایلی دانست که خواستهاند طرح جدیدشان را پیشکش کنند.
رئیس اجرایی تیفا همچنین یادآور شد که وضعیت حساس کنونی تمام نهادهای ناظر انتخاباتی و نهادهای مدنی را مجبور ساخته تا برای بیرون کشیدن انتخابات از بیسرنوشتی طرحهای پیشنهادی ارایه کنند.
این طرح در حالی به کمیسیون ارایه میشود که کمتر از یک سال به تاریخ برگزاری انتخابات مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات سرطان سال آینده را برای برگزاری انتخابات مشخص کرده است.
رئیس اجرایی تیفا در نشست دیروز خود همچنین هشدار داد که اگر در سال آینده انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالیها برگزار نشود، دیگر هیچ انتخاباتی در کشور برگزار نخواهد شد چون اعتماد مردم و جامعه جهانی به این پروسه کم میشود.
ایوبزاده روی برگزاری انتخابات در تاریخ مشخص شده تاکید کرد و گفت که باید انتخابات بد را نسبت به برگزار نشدن انتخابات ترجیح داد.
هر چند نهادهای ناظر انتخاباتی، جامعه مدنی و سیاستمداران به برگزاری انتخابات در تاریخ مشخص شده تاکید میکنند اما تنشها در کمیسیون شکایات انتخاباتی، برکناری رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات و جنجالها بر سر توزیع شناسنامههای الکترونیکی که از پیش شرطهای انتخابات شفاف است؛ امکان به تاخیر افتادن انتخابات را بیشتر میکند.
دستاندازی در امور کمیسیونها
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان ضمن ارایۀ طرح جدید خود، در این نشست خبری همچنین گفت که شماری از اطرافیان رئیس اجراییه و رئیس جمهور در تلاش به بحران کشیدن انتخابات هستند.
نعیم ایوبزاده، رئیس اجرایی تیفا گفت که اطرافیان رئیس اجراییه و رئیس جمهور افرادی را قبلاً مشخص کرده تا در صورت کنار رفتن کمیشنران جایگزین آنان شوند.
نعیم ایوبزاده اضافه کرد، اینکه چقدر رییس جمهور و رییس اجراییه در جریان هستند یا خیر؛ معلوم نیست اما افراد نزدیک به رئیس جمهور و رئیس اجراییه در صدد بهبحران کشانیدن انتخابات پیشرو و بیاعتبار ساختن مردم به این پروسهی ملیاند.
رئیس اجرایی تیفا تاکید کرد که مداخله این افراد در امور کمیسیونهای انتخاباتی، ساختارهای این نهاد را به شدت صدمه میزند.
اما یک ماه پیش، شورای تفاهم جریانهای سیاسی افغانستان که متشکل از چندین حزب سیاسی است، از ضعف مدیریتی و نداشتن هویت بیطرف کمیسیونهای انتخاباتی اظهار نگرانی کردند و گفتند که باید کمیشنران و رییسان فعلی این نهادها برکنار و افراد جدید بهجای شان معرفی شوند.
لازم به ذکر است که نظر و پیشنهادهای سلیقهای با در نظر داشت مسایل سیاسی، باعث ایجاد مشکل در تصمیم گیریهای دولت نیز می شود و کمیسیونها و دولت را با چالش مواجه میکند.