صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد 151 پروژه آبرسانی را با شوراهای انکشاف محلی امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد 151 پروژه آبرسانی را با شوراهای انکشاف محلی امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات، قرارداد 151 پروژه جدید آبرسانی را با شوراهای انکشاف محلی چندین ولایت به امضا رساند. ارزش این قراردادها که شامل حفر چاههای آب، ایجاد ذخیرهگاه و شبکههای آبرسانی میشود، به 361.3 میلیون افغانی میرسد.
مجیبالرحمان کریمی سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، دیروز یکشنبه 21 عقرب، پیش از امضای این قراردادها به خبرنگاران در مورد قراردادهای جدید این وزارت معلومات ارائه کرد و گفت که این پروژهها از سوی شوراهای انکشاف محلی ولایتها تطبیق خواهد شد.
در قراردادهای جدید این وزارت، تنها در بخش حفر چاههای آب آشامیدنی، 61.8 میلیون افغانی، در بخش شبکه آبرسانی، حدود 269 میلیون افغانی و در بخش ایجاد ذخایر آب آشامیدنی، بیش از 30 میلیون افغانی اختصاص یافته است.
سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات گفت که حدود 237 حلقه چاه آب در ولایتهای خوست، کاپیسا، جوزجان، سرپل، بغلان، فاریاب، کابل، پروان، پنجشیر، بلخ و تخار در چند ماه آینده حفر میشود. همچنین به گفته او، در ولایتهای جوزجان، سمنگان و بادغیس، حدود 32 ذخیرگاه آب آشامیدنی ایجاد خواهد شد.
آقای کریمی افزود که 72 شبکه آبرسانی در 21 ولایت، به ارزش 269.3 میلیون افغانی ساخته خواهد شد. این پروژههای آبرسانی در ولایتهای جوزجان، ارزگان، بادغیس، غور، نورستان، تخار، کندز، ننگرهار، دایکندی، فاریاب، سمنگان،  بلخ، سرپل، کنر، پکتیا، بدخشان، کابل، قندهار، هرات، پکتیکا، لغمان و بغلان، از سوی شوراهای انکشاف محل تطبیق خواهد شد.
مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که برای ایجاد ذخایر آب آشامیدنی در ولایتهای جوزجان، سمنگان و بادغیس بیش از 30 میلیون افغانی به مصرف خواهد رسید. بهگفته آنان، به اثر تطبیق این پروژهها بیش از 336 هزار از باشندگان قریه بهرهمند خواهند شد و همچنین برای باشندگان محل، حدود 274 هزار روز کاری ایجاد میشود.
پول 151 پروژهآبرسانی، از سوی اداره انکشاف بین المللی آمریکا(USAID )، صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان (یونسیف) و سازمان سارک پرداخت شده است.
تطبیق برنامه ملی آبرسانی و حفظ الصحه محیطی در سه سال
وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که برنامه ملی آبرسانی، حفظالصحه محیطی و آبیاری در قالب برنامه ملی میثاق شهروندی برای سه سال تنظیم شده است. به گفته این وزارت، باشندگان روستاهایی که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و از سهولتهای صحی نیز بهرهمند نیستند، از این برنامه مستفید خواهند شد.
طبق آمار وزارت احیا و انکشاف دهات، حدود 53 درصد باشندگان تمام روستاها، به آب آشامیدنی دسترسی دارند و همچنین سهولتهای صحی تا 39 درصد افزایش یافته است. این وزارت میگوید که میزان دسترسی باشندگان روستاها، تا سه سال آینده به 75 درصد و میزان دسترسی مردم به سهولتهای صحی در روستاها، به 47 درصد خواهد رسید.
طبق برنامه این وزارت، 26 هزار منبع آب آشامیدنی در سه سال آینده در روستاها ایجاد خواهد شد که شامل شبکههای آبرسانی، چاه ها و ذخیره های آب است.
مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات میگویند که یکی از هدفهای برنامه ملی آبرسانی و حفظ الصحه محیطی، کاهش بیماریها در روستاها است که با افزایش دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی و زمینه سازی برای جلوگیری از «رفع حاجت» در فضای باز، میزان بیماری ها نیز پائین خواهد آمد.
به گفته آنان، تا سه سال آینده، 360 هزار مُبرز (تشناب) در روستاها برای جلوگیری از «رفع حاجت» در فضای باز، احداث و اصلاح خواهد شد.
براساس برنامه این وزارت برای آبرسانی در روستاها، قرار است تا پایان سال جاری نیز 430 شبکه آبرسانی در روستاها احداث شود.
در همین حال، رولف لوند جیک، رئیس یونسیف، در برنامه دیروز گفت که این سازمان برای آبرسانی در روستاها متعهد است و با وزارت احیا و انکشاف دهات کمکهای تخنیکی و مالی خود را ادامه خواهد داد.
او افزود که یونسیف 10 میلیون دالر برای دسترسی روستا نیشنان افغانستان به آب آشامیدنی صحی و خدمات صحی اختصاص داده است و این مقدار پول در طول ده سال آینده به مصرف خواهد رسید.
سردار داهی