صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیده‌بان شفافیت افغانستان: وضعیت زندان‌های کشور فلاکت‌بار است

دیده‌بان شفافیت افغانستان: وضعیت زندان‌های کشور فلاکت‌بار است

افغانستانما: دیدهبان شفافیت افغانستان وضعیت سه زندان بزرگ کشور –پلچرخی در کابل، زندان بغلان و زندان میدان وردک- را "فلاکتبار" و "بد" خواند.
سید اکرام افضلی، رئیس دیدهبان شفافیت افغانستان روز یکشنبه، 21 عقرب، در یک نشست خبری در کابل گفت که ساختمان زندانها در وضعیت بدی است و احتمال آتش سوزی و فروریزی وجود دارد.
آقای افضلی اضافه کرد که در زندانهای کشور آب پاک، غذای کافی و دیگر تسهیلات وجود ندارد و سلولها نیز با کمبود اکسیجن مواجه است. او همچنین گفت که بیش از ظرفیت زندانها، زندانی وجود دارد.
عبدالحلیم کوهستانی، رئیس زندانهای کشور اما در واکنش به نشر این گزارش به بیبیسی گفت که این گزارش را تایید نمیکند و مشکلی از وضعیت زندانها تاکنون به آنها گزارش نشده است.
رئیس دیدهبان شفافیت افغانستان، فساد اداری و مالی را دلیل اصلی این وضعیت میداند. به گفتهی آقای افضلی، شرکتهای قراردادی برخلاف تعهدات، لوازم مورد نیاز را در زندانها نصب نکرده است. در گزارش دیدهبان شفافیت افغانستان همچنین آمده، امکاناتی که در زندانها نصب شده از آن به صورت درست استفاده و مراقبت نشده است.
این نهاد در گزارشش همچنین نوشته که به جانب حکومت پیشنهاد کرده است که از کارکرد شرکتهای قراردادی نظارت صورت بگیرد تا موارد ایمنی و راههای خروجی مد نظر گرفته شود.
همچنین پیشنهاد شده است که برای تراکم کمتر زندانیان، روشهای بدیل برای جرایم در نظر بگیرد و برای حفظ و مراقبت زندانها بودجه کافی و افراد مسلکی استخدام کند.
گفتنی است که روز شنبه با رونمایی مجموعه «کد جزا» حکومت گفت که در برخی از موارد حقوقی، جریمههای نقدی به جای حبس پیشبینی شده است.
پیش از این گزارش، سال گذشته یوناما نیز اعلام کرده بود که وضعیت زندان ها در افغانستان نگران کننده است و از حکومت خواست که باید حداقل خدمات صحی را فراهم کند.
در گزارش یوناما آمده بود که اگر پایینترین شرایط معیاری صحی در زندانها فراهم نشود، وضعیت صحی زندانیان بدتر خواهد شد.