صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۱ قوس ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت عدلیه: حزب اسلامی بنام عبدالهادی ارغندیوال ثبت است

وزارت عدلیه: حزب اسلامی بنام عبدالهادی ارغندیوال ثبت است

افغانستانما: وزرات عدلیه اعلام کرده که "حزب اسلامی افغانستان" در ریاست انسجام، بررسی و ثبت جمعیتها  و احزاب سیاسی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال ثبت است.
این وزارت، دیروز دوشنبه، 22 عقرب، در اعلامیه مطبوعاتی گفت از پیوستن گلبدین حکمیتار به پروسه صلح استقبال میکند و آن را یک دستاورد برای شورای عالی صلح و حکومت وحدتملی میداند، اما حزب اسلامی افغانستان در این وزارت بنام آقای ارغندیوال ثبت است.
جنجال بر اسر اینکه عنوان" حزب اسلامی افغانستان" با نام آقای حکمتیار ثبت است یا ارغندیوال، بعد از اولین نشست شورای مرکزی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار شدت گرفت.
عبدالهادی ارغندیوال، در این نشست شرکت نکرد و ادعا کرد که عنوان" حزب اسلامی افغانستان" به نام او ثبت است و این حزب بنام گلبدین حکمتیار ثبت نیست. آقای حکمتیار نیز به سخنان او واکنش نشان داد و گفت که افرادی که از این حزب خارج میشوند با"دست خالی" خواهند رفت و از سوی گروههای سیاسی هم استقبال نخواهند شد. او همچنین تاکید کرد که بعد از این تصمیمهای این حزب از سوی"شورای تصمیمگیری" اتخاذ خواهد شد.
بعد از اوج گرفتن این جنجالها، وزارت عدلیه با اعلام اینکه عنوان" حزب اسلامی افغانستان" بنام آقای ارغندیوال ثبت است نه گلبدین حکمتیار، خواسته است این مسئله را روشن سازد.
ثبت نبودن حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در وزارت عدلیه، میتواند فعالیتهای سیاسی این حزب را از نگاه قانونی زیر سئوال ببرد. آقای حکمتیار و نزدیکانش هنوز به این مسئله واکنشی نشان ندادهاند.