صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ارگ: فراخوان برگزاری لویه جرگه رسمیت ندارد

ارگ: فراخوان برگزاری لویه جرگه رسمیت ندارد

افغانستانما: ارگ ریاست جمهوری در واکنش به انتشار فراخوان برگزاری لویه جرگه از سوی شماری از گروهها و شخصیتهای سیاسی کشور، گفته است که اینگونه فراخوانها قانونی نیست و رسمیت ندارد.
در اعلامیهای مطبوعاتی که دیروز چهارشنبه، 24 عقرب، از سوی ارگ ریاست جمهوری منتشر شد، آمده است که " در این اواخر شماری از افراد و حلقات، شایعاتی را مبنی بر فراخوانی لویه جرگه پخش کرده و افراد و اشخاص خویش را به شماری از ولایات فرستادهاند."
ارگ افزوده که آنها نه تنها نمایندگان رسمی حکومت نیستند، بلکه مردم عادی نیز"مکلف" به نشست و مشوره با آنها نمی  باشد.
ارگ در اعلامیه خود گفته که:« بر اساس مادۀ یکصد و دهم قانون اساسی افغانستان، لویه جرگه عالی ترین مظهر ارادۀ مردم افغانستان بوده که در این قانون جزئیات تدویر آن مشخص شده است.»
ارگ ریاست جمهوری گفته است که فراخوان برگزاری لویه جرگه از سوی شماری از حلقات و افراد، مطابق قوانین نافذه کشور نبوده و " رسمیت" ندارند.
ارگ همچنین به کارمندان حکومت دستور داده که از اشتراک در" پروسههای که با قوانین کشور سازگاری ندارند" اجتناب ورزند.
چند روز قبل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، خواستار برگزاری لویه جرگه عنعنوی شده بود. او گفته بود که "برای تحکیم و تقویت وفاق ملی و نجات ملت و کشور از حالات فعلی برگزاری لویه جرگه عنعنوی) یگانه گزینه است".