صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آگاهی دهی برای 66 هزار دانش‌آموز در کابل از اضرار مواد مخدر و مشروبات الکلی

آگاهی دهی برای 66 هزار دانش‌آموز در کابل از اضرار مواد مخدر و مشروبات الکلی

افغانستانما: مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر اعلام کرده است که به بیش از 66 هزار دانش آموز از مکاتب مختلف شهر کابل، در مورد اضرار استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی، آگاهی داده است.
دفتر رسانههای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر، دیروز شنبه، 27 عقرب، با فرستادن خبرنامهای به رسانهها نوشت که، در این برنامه، 24 مکتب پسرانه و دخترانه در نواحی مختلف شهر کابل تحت پوشش قرار گرفته است. این مرکز به همکاری وزارت معارف از تاریخ 20 سنبله سال جاری تا 23 عقرب، در هر کدام این مکاتب به مدت یک روز این برنامه را دایر کرده است.
در این برنامه ۶۶ هزار و 196 تن از دانشآموزان دختر و پسر بگونهی گروپی شرکت داشته که با نمایش دادن تابلوهایی از سوی کارمندان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر، از ضررهای استفاده از الکل، مواد مخدر و تابلیت K ( تابلیت روانگردان) آگاه شدند.
در خبرنامه آمده که این برنامه به هدف بلند بردن آگاهی دانشآموزان دورهی لیسه از قانون مبارزه علیه مسکرات، اضرار استفاده از این گونه موادها، صلاحیتهای مرکزعدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر تطبیق شده است. بر بیناد خبرنامه معلومات در مورد چگونگی فعالیت شبکههای قاچاقبران مسکرات مواد مخدر نیز به دانش آموزان ارائه شده است.
به نقل از خبرنامه دانشآموزانی که در این برنامه آگاهی دهی اشتراک داشتهاند، راهاندازی چنین برنامهها را برای بلندبردن سطح آگاهی مردم مفید دانسته و گفتهاند که پیش از این در مورد اضرار مواد مخدر چیزی نمیدانستهاند.
شماری از دانشآموزان هم گفتهاند که اعتیاد در میان جوانان و حتا نوجوانان و دانشآموزان مکاتب روز به روز در حال گسترش است و نهادهای مربوطه باید فعالیتهای شان را در راستای آگاه ساختن مردم از اضرار و پیامدهای مسکرات و مواد مخدر و تابلیت K   گسترش دهند. در خبرنامهی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر آمده که برنامههای آگاهی دهی در مورد ضرر استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر از چهار سال به این طرف در مکاتب و دانشگاههای مختلف شهر کابل راهاندازی شده است. این مرکز همچنان گفته که قرار است پروگرام آگاهی دهی خود را در آینده نزدیک در برخی از دانشگاههای خصوصی شهر کابل نیز راهاندازی کند. آگاهی دهی در مورد اضرار استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر در مکاتب و دانشگاههای کشور در حالی روی دست گرفته شده است که گفته میشود شمار زیادی از جوانان که بیشتر دانشآموز و دانشجویان دانشگاهها هستند، به اعتیاد به یکی از این مواد نشهآور روی آوردهاند.