صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت زراعت قرارداد 32 کانال آبیاری را به ارزش 313 میلیون افغانی امضا کرد

وزارت زراعت قرارداد 32 کانال آبیاری را به ارزش 313 میلیون افغانی امضا کرد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری قرارداد ساخت 32 کانال آبیاری را به ارزش 313.8 میلیون افغانی با شرکتهای خصوصی به امضا رساند. این کانالهای آبیاری، از سوی 19 شرکت ساختمانی در 8 ولایت کشور اعمار خواهد شد.
نصیراحمد درانی سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دیروز شنبه، 27 عقرب، پیش از امضای این قراردادها به رسانهها گفت که در 15 ولسوالی ولایتهای بلخ، سمنگان، بغلان، پروان، کابل، لغمان، کنر و هرات کانالهای عصری آبیاری اعمار خواهد شد. بهگفته او، با اعمار این کانالهای آبیاری حدود 7300 جریب زمین زراعتی آبیاری خواهد شد.
آقای درانی گفت، برعلاوه اینکه برای تعدادی از باشندگان محل کار ایجاد میشود، بیش از 44 هزار تن دیگر نیز از کانالهای آبیاری مستفید میشوند.
او گفت که اعمار کانالهای آبیاری که توسط شرکتهای خصوصی ساخته میشوند، بین 5 تا 9 ماه طول خواهد کشید. آقای درانی از مسئولین شرکتها خواست که بر اساس قرارداد، کار پروژهها را در زمان معین ختم . طبق برآورد این وزارت، با ساخت 32 کانال آبیاری، 40 درصد از ضایعات آب جلوگیری خواهد شد و همچنین محصولات زراعتی تا 20 درصد افزایش مییابد.
از جمله 32 کانال آبیاری، یک کانال آبیاری در قریه ده قاضی در مرکز ولایت بلخ، یک کانال دیگر در ولسوالی ایبک ولایت سمنگان و چهار کانال آبیاری در ولسوالی نهرین ولایت بغلان اعمار خواهد شد. با تطبیق این کانالها، در ولایت بلخ، 515 هکتار، در ولایت سمنگان، 575 هکتار و در ولایت بغلا حدود 1350 هکتار زمین زراعتی تحت پوشش آبیاری قرار خواهد گرفت.
همچنین در ولسوالی بگرام ولایت پروان، 8 کانال، در ولسوالی انجیل ولایت هرات، 3 کانال آبیاری از سوی شرکتهای خصوصی اعمار میشود که با تطبیق آن، در ولایت پروان، 1288 هکتار زمین زراعتی و در ولایت هرات 1157 هکتار زمین زراعتی آبیاری خواهد شد.
در همین حال وزارت زراعت میگوید که در ولسوالیهای گوشته، خیوه و کامه ولایت ننگرهار 8 کانال آبیاری، در ولسوالیهای شیگل، اسمار و وتهپور ولایت کنر 3 کانال و در ولسوالی قرغه ولایت لغمان 4 کانال آبیاری از سوی شرکتهای خصوصی اعمار میشود. با اعمار این کانالها، در ولایت ننگرهار 1492 هکتار زمین، در ولایت کنر 314 هکتار زمین و در ولایت لغمان 620 هکتار زمین زیر پوشش قرار خواهد گرفت.
این پروژهها به حمایت مالی بانک جهانی و اداره انکشاف بین المللی آمریکا یا «USAID » از سوی شرکتهای خصوصی تطبیق میشود. وزارت زراعت میگوید که هزینه پروژههای آبیاری شامل بودجه انکشافی این وزارت نیز است.

کارگران پروژههای آبیاری مردم محلاند
شرکتهایی که با وزارت زارعت دیروز قرارداد ساخت کانالهای آبیاری را به امضا رساندند، میگویند که آنان کارگرانشان را از مردم محل انتخاب میکنند. بهگفته آنان، با این شیوه پروژههایشان نیز با «کیفیت عالی» تطبیق می‌‎شود.
آغا محمد معاون شرکت خصوصی «درویش مصدق» میگوید که آنان پیش از این، چند پروژه آبیاری را در ولایت بغلان تطبیق کردهاند.او گفت که مردم از کارکرد او راضی است و به همین خاطر توانسته پروژه جدید بگیرد.
او افزود: «تاکنون 4 پروژه را در ولایت بغلان تطبیق کردیم و در هر پروژه 100 تا 150 نفر از مردم محل انتخاب میشوند و فقط انجینیران از سوی شرکت است و کار نیز با کیفیت عالی در زمان معین آن پایان مییابد.»  همچنین او میگوید که آنان در تطبیق پروژههایشان در منطقههای ناامن دچار مشکلاند و به این دلیل برخی از شرکتها کارشان را به مدت زمانی معین تطبیق نمیتوانند.
سردار داهی