صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: تجربه انتخابات گذشته نباید تکرار گردد

رئیس اجرائیه: تجربه انتخابات گذشته نباید تکرار گردد

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور گفتهاست که "وضعیت خطرناک" ناشی از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ نباید دوباره تحمیل شود. آقای عبدالله در بخش از نشست امنیتی هالیفاکس  که روز گذشته به وقت محلی در کانادا برگزار شد، گفت که مردم افغانستان سزاوار انتخابات بهتر هستند. وی افزود: "چالش انتخابات در سال ۲۰۱۴، افغانستان را به یک حالت حساس و خطرناک کشاند. آن وضعیت توسط فورمول حکومت وحدت ملی که ما روی آن توافق کردیم، نجات داده شد. اما، ما نباید ریسک مشابۀ را بر کشور تحمیل کنیم. در کنار آن، مردم ما برای دستیابی به حقوقشان قربانیهای بیشماری دادهاند و سزاوار انتخابات بهتر هستند."
به گزارش رادیو آزادی، آقای عبدالله گفت، مردم افغانستان از حکومت وحدت ملی انتظار دارند که انتخابات شفاف و منصفانه برگزار شود. او افزود که حکومت تلاش میکند تا انتخابات به موقع و با اصلاحات برگزار شود.
رئیس اجرائیه در مورد نگرانیها در بارۀ فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چنین گفت "به تازهگی، نگرانی هایی در مورد رهبری کمیسیون مستقل انتخابات موجود بوده. خود کمیسیون در مورد جایگزین شدن رئیس آن تصمیم گرفت که یک جایگزین خوب ممکن است در ماههای آینده ممد واقع شود تا ما به عنوان حکومت بتوانیم از این کمیسیون مستقل حمایت کنیم و جامعه جهانی ما را کمک کند و کمیسیون مستقل بتواند انتخابات بهتری را برگزار کند."
قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها در سرطان سال آینده برگزار شود و انتخابات ریاست جمهوری هم در سال ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. یکی از چالشهای فرا روی انتخابات مشکل امنیتی است.  مخالفان مسلح حکومت از جمله طالبان و جنگجویان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش هم به تازهگی تحرکاتشان را افزایش دادهاند.  اما، با این وصف، ینس ستولتنبرگ سر منشی ناتو به تازگی در بروکسل گفت که ناتو و شریکانش نیروهای افغانستان را در بخش تأمین امنیت انتخابات کمک میکنند. در کنفرانس بینالمللی امنیتی هالیفاکس ۳۰۰ تن از نمایندهگان دولتها و سازمان های بینالمللی اشتراک کردهاند.