صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: احمدعلی کهزاد یک متفکر ملی بود

رئیس جمهور: احمدعلی کهزاد یک متفکر ملی بود

افغانستانما: محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور که در سمینار علمی- تحقیقی گرامیداشت از احمدعلی کهزاد باستانشناس کشور سخنرانی میکرد، گفت که کهزاد تنها باستان شناس، مؤرخ، شاعر و نویسنده نبود، بلکه به نظر من یک متفکر ملی بود ، زیرا تمام جنبههای هویت ملی ما را بررسی کرد.
آقای غنی روز یکشنبه، 28 عقرب، در این سمینار که در ارگ برگزار شده بود در رابطه به ابعاد مختلف زندگی کهزاد، ویژگیهای آثار و اندیشه وی و اینکه کهزاد چه پیامی برای نسل جدید دارد، سخنرانی کرد.
او گفت که من بخاطری کهزاد را یک متفکر ملی می دانم که یافته هایش را تنها به زبان اکادمیک نوشته نکرده، بلکه برای مخاطب خود که ملت افغانستان است، صحبت می کند.
رئیس جمهور گفت که کهزاد با کاوش در گذشته در مورد پرسشهای زمان ما و هویت ملی پاسخ مستدل داد و با توضیح، فضا را برای گفتمان تعصب و تفرقه تنگ کرد و ریشههای تاریخی یک هویت ملی و فراگیر را در جغرافیای ما شناساند.
او گفت که کهزاد سرزمین ما عمق تاریخی داد و افزود که قبل از او، تاریخ باستانی ما افسانه بود، اما پس از کهزاد استناد به تحقیق و بررسیهای او میشد.
رئیس جمهور با اشاره بر اینکه کهزاد فلکلور افغانستان را می شناخت، گفت که انگیزه این بود که هر نقطۀ افغانستان را به یک نظر میدید. تاریخ بامیان، پکتیا، غزنی، لشکرگاه و کنر از نگاه کهزاد اجزای است که به صورت ناگسستنی یک ملت عظیم را که در طول تاریخ تداوم و افتخار داشته، باهم پیوند می دهد.
آقای غنی خاطر نشان کرد: استاد کهزاد بار اول توانست که جغرافیای طبیعی را یک نقطه مشترک فرهنگ ویدایی و اوستا تثبیت کند. وی افزود که در حقیقت غزنه، فیروز کوه و بامیان، سه مرکز ثقل، سه کانون فرهنگ و سه پایتخت پادشاهان نیرومند و مقتدر بود.
رئیس جمهور گفت که هیچ نقطهای در افغانستان وجود ندارد که کهزاد آنرا تعیین نکرده باشد و از این جهت مثال بسیار زندهای است که باید به صورت اساسی مورد نظر گرفته شود.
رئیس جمهور کشور در رابطه به انگیزه کار کهزاد نیز یادآوری کرده گفت که پیام کهزاد برای نسل معاصر ما این بود که این خاک مظهر خلاقیت فرهنگی بوده و صدها هزار سال دوام خواهد داشت. وی گفت که ارتباط تاریخ به حال و آیندۀ ما باید واضح شود و کار اساسی این است که فرهنگ ملی خود را چگونه جهت بدهیم.
آقای غنی پیشنهاد کرد که تمام آثار کهزاد، چاپ و یا هم دیجیتالی شود و تمام مقالات او و دیگر نویسندگان ما که در سالنامهها به چاپ رسیده، دوباره چاپ و یا دیجیتالی شود. همچنان وی گفت که ایجاد یک مرکز در اکادمی علوم و یا پوهنتونهای ما برای تحلیل تاریخ معاصر نیاز است تا ارتباط تاریخ ما به حال و آینده واضح شود.
احمدعلی کُهزاد از نویسندگان و تاریخنگاران برجسته کشور است. این پژوهشگر به تاریخ هشت ثور سال ۱۲۸۷ خورشیدی در کابل زاده شد و در سال ۱۳۶۲ خورشیدی درگذشت. پنجاه سال کارهای علمی، تحقیقاتی او به زبانهای فارسی، پشتو، انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی منتشر شده است.