صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاسخ هیئت حکومت مرکزی قناعت معترضان غوری را فراهم نکرد

پاسخ هیئت حکومت مرکزی قناعت معترضان غوری را فراهم نکرد

افغانستانما: در یازدهمین روز اعتراضات باشندگان ولایت غور در مرکز کشور، هیأتی به ریاست شیرمحمد جامی زاده، مشاور ارشد رییسجمهور روز دوشنبه، 29 عقرب، به آن ولایت سفر کرد. این هیأت پس از ورود به شهر فیروزکوه، در میان معترضان که از یازده روز به این طرف خیمهی تحصن برپا کردهاند، حضور یافت و وعدههای حکومت را به آنها گفت، اما نتوانست قناعت معترضین را فراهم کند.
 در یک نوار تصویری که شیرمحمد جامی زاده مشاور ارشد رییس جمهور را در میان معترضان در حال صحبت نشان میدهد، دیده میشود که معترضان به برآورده شدن بدون قید و شرط و زودهنگام خواستههای شان همچنان پافشاری دارند و میگویند تا زمانی که به صورت عملی کار «سرک و برق» در غور آغاز نشود، به وعدههای حکومت اعتماد نمیکنند.
این نوار تصویری از سوی خبرنگاران ولایت غور در شبکههای اجتماعی منتشر شده است و نشان میدهد که مشاور رئیس جمهور که رئیس هیأت نیز هست، به معترضان وعده میدهد که کار حدود 40 کیلومتر سرک در سال 1397 خورشیدی در ولایت غور آغاز خواهد شد؛ اما معترضان قناعت ندارند؛ طوری که یکی از معترضان به مشاور رییس جمهور میگوید: «شما اگر وعدهی 100 کیلومتر و 200 کیلومتر سرک را بدهید ما قبول نداریم. وعدهی ما است آغاز محکم با تکمیل کار. این وعدههای شما را قطعاً قبول نداریم.» این جا است که هیئت محل اعتراض را ترک میکند.
براساس وعده‌‌های این هیئت حکومت، قرار است کار 20 کیلومتر سرک از فیروزکوه مرکز غور به طرف ولسوالی چشت هرات و 20 کیلومتر دیگر به طرف کابل در سال 1397 آغاز شود. یاسین آژند از خبرنگاران محلی غور میگوید، 5 میگاوات برق آفتابی برای ولایت غور نیز از وعدههای این هیئت بود. در حال حاضر کار ساخت بند برق «پوزهلیچ» در مرکز غور ادامه دارد که ظرفیت تولید 4 میگاوات برق را دارد و قرار است تا سال 2019 کار آن تکمیل شود.
از سویی هم احمدشاه موحد خبرنگار محلی در غور به روزنامه «افغانستانما» گفت که این هیئت پس از حضور در میان معترضان، با مقامهای محلی ولایت غور نیز گفتوگو کرده که نتایج مثبتی در پی نداشته است. او گفت، معترضانی که در خیمهی تحصن هستند همچنان به ادامهی اعتراضات شان پافشاری دارند.
ولایت غور در مرکز کشور یکی از ولایتهای کمتر انکشاف یافته است که باشندگان آن همواره از حکومت مرکزی به دلیل آنچه بیتوجهی میگویند، شکایت میکنند.