صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون دوم رئیس جمهور: فرهنگ شهرنشینی با تبعیض وتعصب سازگارنیست

معاون دوم رئیس جمهور: فرهنگ شهرنشینی با تبعیض وتعصب سازگارنیست

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم اختتامیه چهارمین کنفرانس ملی شهری با عنوان "پیش بسوی شهرهای پایدار" از فرهنگ شهرنشینی در کشور انتقاد کرد و گفت که قوم و تبارگرایی فرهنگ شهر نشینی را به چالش کشیده است. چهارمین کنفرانس ملی شهری، روز شنبه هفته جاری در کابل آغاز شده بود و دیروز، دوشنبه 29 عقرب، پایان یافت.
آقای دانش افزود متاسفانه ایل و تبارگرایی امروزه تا آنجا در مغز و اندیشه همگی نفوذ کرده که زندگی شهری را نیز تحت تاثیر قرار داده و مسایل مهم مرتبط به زندگی شهری، به مسایل قومی و تباری ربط داده میشود.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد که فرهنگ شهرنشینی و شهروندی با تعصب و تبعیض سازگار نیست و شهرنشینی با ایل و تبار ارتباط ندارد.
آقای دانش گفت که تنوع و کثرتگرایی یکی از اصول زندگی شهری است و ما باید این تنوع و کثرت را در عرصهها و زمینههای گوناگون بپذیریم و به آن احترام بگذاریم.
او گفت که نقش نهادهای آموزشی، رسانهها، مراکز دینی و مساجد، نهادهای مدنی، نهادهای سیاسی و نهادهای دولتی مسئول امور شهرسازی را در تقویت فرهنگ شهرنشینی در کشور با اهمیت دانست و از آنها خواست که در این زمینه همکاری کنند. او تاکید کرد که ناکامی در فرهنگ شهرنشینی، خطرناکتر از ناکامی در شهرسازی است.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت که حکومت وحدت ملی سکتور شهری را یکی از اولویتهای بنیادی خود میداند و در همین راستا "شورای عالی شهری" و "شورای عالی آب و اراضی" ایجاد شده است.
او گفت که هرچند شهرسازی در کشور پیشینه نسبتا طولانی دارد، اما هنوز مشکلات فراوانی در این عرصه وجود دارد و وزارت شهرسازی و مسکن، برای حل این مشکلات باید به ارتقای ظرفیت و مسکلی سازی این اداره، توجه کند.
نبود سیستم شهری، سیستم فاضلاب و سیستم منظم برق رسانی و آبرسانی، از چالشهای اصلی بسیاری از شهرهای کشور است. در کنار این چالشها، سالها جنگ و خشونت باعث شده است که فرهنگ نشینی نیز آسیب جدی ببیند و شهروندان خود را در قبال توسعه و نظم شهری، مسئول احساس نکنند.
مقامات حکومت میگویند که در کنار توجه به شهرسازی و بهبود ارائه خدمات شهری، تلاش میکنند که فرهنگ شهرنشینی نیز تقویت گردد. آنها در این زمینه خواستار همکاری رسانهها و نهادهای دینی شدهاند و از آنها خواستهاند که برای آگاهی دهی در زمینه تقویت فرهنگ شهرنشینی، با حکومت همکاری کنند.