صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد 6 پروژه سرک‌سازی را با شرکت های خصوصی امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد 6 پروژه سرک‌سازی را با شرکت های خصوصی امضا کرد

افغانستانما: وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد 6 پروژه سرکسازی را به ارزش 641.4 میلیون افغانی با نمایندگان شرکت های خصوصی به امضا رساند. این پروژهها شامل برنامه ملی راهسازی روستایی این وزارت است.
مجیبالرحمان کریمی سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، دیروز، سه شنبه 30 عقرب، پیش از امضای این قراردادها به رسانهها گفت که این پروژهها شامل 40 کیلومتر جاده، جغلفرش 17.5 کیلومتر سرک و ایجاد 154 متر پل است. از جملهای این شش پروژه تنها سه پروژه در ولایت هرات و سه پروژه دیگر آن در ولایت های پروان، کاپیسا و فاریاب تطبیق میشود.
براساس قراداد در ولسوالی گذره ولایت هرات 17.8 کیلومتر سرک قیرریزی و یک پل هشت متری آهن کانکریتی با هزینه 163.5 میلیون افغانی، در ولسوالی کشکرباط سنگی هرات جغل فرش 15 کیلومتر سرک با هزنیه 36 میلیون و در ولسوالی اوبه این ولایت 19.35 کیلومتر جاده به ارزش 215.3 میلیون افغانی اعمار خواهد شد.
همچنین در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب 34 متر پل و 330 متر سرک به هزینه نزدیک به 27 میلیون افغانی، اسفالت 3 کیلومتر سرک و ساخت 20 متر پل آهنکانکریتی گادری در سرک عمومی کابل- پروان به هزینه 19.3 میلیون افغانی ساخته می شود.
این وزارت قرارداد اعمار یک پل 100 متری، ساخت 2.5 کیلومتر جاده و ساخت 460 متر دیوار محافظتی در ولایت کاپیسا را به ارزش بیش از 90.2 میلیون افغانی با شرکت های خصوصی امضا کرد.
وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که با تطبیق این پروژه ها حدود 188 هزار روزکاری برای باشندگان محل ایجاد می شود. به گفته مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات، این وزارت در چارچوب برنامه ملی راه سازی روستایی، تنها در سال جاری حدود 560 کیلومتر سرک روستاها و یک هزار و 115 متر پل را اعمار کرده است و حدود 4 هزار کیلومتر سرک را در تمام ولایت های کشور زیر پوشش حفظ و مراقبت قرار داده است.
مسئولان می گویند که برنامه ملی راهسازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، تا اکنون پنج هزار و ۹۰۰ کیلو متر سرک و پنجهزار و ۵۰۰ متر پل را در سراسر کشور ساخته و به بهرهبرداری سپرده است. این برنامه همچنان چهار هزار کیلو متر سرک روستایی را نیز زیر پوشش حفظ و مراقبت دوامدار خود قرار داده است که کار آنها، از سوی شوراهای مردمی جریان دارد.