صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آتش سوزی در فروشگاهی در کابل میلیون‌ها افغانی خساره به جا گذاشت

آتش سوزی در فروشگاهی در کابل میلیون‌ها افغانی خساره به جا گذاشت

پیش از چاشت دیروز، سه شنبه 30 عقرب، یک آتش سوزی « بازار بوش» در مربوطات حوزهی دوم امنیتی شهر کابل صورت گرفت که گفته میشود دکانداران این فروشگاه میلیونها افغانی خسارهمند شدهاند.
براساس گزارش پژواک، شاهدان این رویداد گفتهاند، حوالی ساعت 10 پیش از چاشت آتش سوزی صورت گرفت و پس از آن نیروی آتش نشانی به کمک پولیس تلاشها برای مهارساز آتش را آغاز کردند.
براساس گفتههای شاهدان رویداد، در این آتش سوزی حدود 20 دکان آتش گرفته و سوخته است. از سویی هم منبع به پژواک گفته، آتش سوزی زمانی به وقوع پیوسته است که یکی از فروشندگان این مارکیت با مشتری خود درگیری لفظی میکند و به همین دلیل این مشتری با پاشیدن پطرول داخل دکان او، با گوگرد دکانش را آتش میزند.
در این فروشگاه، بیشتر عطریات، پروتین، لباس و همچنان بوت به فروش میرسد. در مورد انگیزهی این آتش سوزی مسوولان مارکیت و نیروهای امنیتی چیزی نگفتهاند.
آتش سوزی در شهر کابل پیشینه دارد. تنها در جریان یک ماه گذشته این سومین بار است که در نقاط مختلف شهر کابل آتش سوزی به وقوع پیوسته و به مردم خسارات زیاد مالی وارد کرده است. در چنین لحظات مردم همواره از عملکرد نیروی آتش نشانی انتقاد میکنند که گویا به موقع دست به کار نمیشود و به همین دلیل میزان خسارت آتش سوزی بسیار افزایش مییابد.