صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت امور مهاجرین: روند بازگشت مهاجرین از ایران و پاکستان 50 درصد کاهش یافته است

وزارت امور مهاجرین: روند بازگشت مهاجرین از ایران و پاکستان 50 درصد کاهش یافته است

وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان میگوید که برگشت مهاجرین افغان از کشورهای ایران و پاکستان در سال جاری نسبت به سال گذشته، 50 درصد کاهش یافته است.  به گزارش صدای آمریکا،  از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 470 هزار مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان به کشور برگشتهاند. در حالی که این رقم در سال گذشته، به یک میلیون و یکصدهزار مهاجر میرسید. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین گفته است که به دلیل افزایش ناامنی، بیتوجهی به مهاجران، آغاز ثبت نام مهاجرین فاقد مدرک در پاکستان و کاهش کمک نقدی کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان، بازگشت مهاجرین داوطلب کاهش یافته است.
او افزوده که در سال جاری کمک نقدی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از 400 دالر به 200 دالر برای هر فرد کاهش یافته و همچنین به نیازهای اولیه مهاجرین نیز بیتوجهی صورت گرفته است.
آمارهای وزارت مهاجرین نشان میدهد که نزدیک به چهار میلیون و دوصدهزار مهاجر افغان در کشورهای ایران و پاکستان به سر میبرند.
این در حالی است که در سال جاری 90 درصد مهاجرین قانونی از پاکستان و ده درصد از ایران به کشور برگشتهاند. همچنین 70 درصد مهاجرین فاقد مدرک از ایران و 30 درصد فاقد مدرک از پاکستان اخراج شدهاند.
در همین حال، مسئولان در وزارت مهاجرین میگویند که براساس توافق آنان با کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین، برگشت داوطلبانه مهاجرین قانونی از پاکستان و ایران به دلیل سردی هوا برای سه ماه متوقف شده است.