صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آلمان 80 میلیون یورو به افغانستان کمک می‌کند

آلمان 80 میلیون یورو به افغانستان کمک می‌کند

بانک انکشافی "کی.اف.دبلیو" به نمایندگی از حکومت آلمان موافقتنامهای کمک 80 میلیون یوروی را با وزارت مالیه کشور منعقد کرده است. قرار است بخش عمدهی این کمک در برنامه میثاق شهروندی به مصرف برسد.
اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی وزارت مالیه گفت که این کمکهای بلاعوض حکومت آلمان دربخش های گوناگون به شمول بخشهای صحت، معارف، کاهش فقر و آبرسانی به مصرف خواهد رسید.
آقای عبدالرحیمزی به دویچوله گفته: "از این ۸۰ میلیون یورو؛ ۴۰ میلیون آن به خاطر برنامه مهم ملی که عبارت از میثاق شهروندی است، اختصاص داده شده است و بقیه آن از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان با در نظرداشت اولویتهای حکومت و مردم افغانستان به مصرف می رسد."
برنامهی میثاق شهروندی بعد از ختم برنامهی همبستگی ملی در سال 2016 میلادی گشایش یافت. این برنامه برای ده سال، ۲۰۱۶ الی ۲۰۲۶، برای ارائهی خدمات اساسی  به روستاها و شهرهای کشور طرحریزی شده است. حکومت افغانستان و بانک جهانی از تمویلکنندگان این برنامهی ملی هستند.
مسئولان حکومت میگویند میثاق شهروندی در سه مرحله تطبیق میشود. مرحلهی اول از اکتوبر ۲۰۱۶ شروع و تا ۲۰۲۰ جمعاً ۱۲۰۰۰ قریه در ۱۱۷ ولسوالی از ۳۴ ولایت کشور عملی میشود. هزینهی این مرحله ۹۱۰ میلیون دالر در نظر گرفته شده است که از این مبلغ ۶۳۰ میلیون دالر عملاً موجود است.
در مرحلهی دوم از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ نیز بیش از ۱۲۰۰۰ قریه تحت پوشش قرار میگیرد. در مرحلهی سوم که تا ۲۰۲۶ ادامه پیدا میکند جمعاً بهشمول مرحلهی اول و دوم که شامل ۳۶ هزار قریه میشود، تحت پوشش این برنامه قرار خواهد گرفت.
صندوق وجهی بازسازی افغانستان نیز در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد و این صندوق از سوی بانک جهانی رهبری میشود.
گفته می شود که از زمان ایجاد این صندوق تاکنون، آلمان نزدیک به ۴۷ میلیارد افغانی به این صندوق وجهی کمک کرده است.
این کمک در حالی صورت می گیرد که  در شانزده سال اخیر میلیاردها دالر در افغانستان سرازیر شده، اما هنوز هم افغانستان وابسته به کمک های خارجی است و نتوانسته به پای خود بایستد.