صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل خواستار پایان دادن به خشونت علیه زنان در افغانستان شد

 سازمان ملل خواستار پایان دادن به خشونت علیه زنان در افغانستان شد

افغانستانما: دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان( یوناما)، به مناسبت 25 ماه نوامبر، "روز جهانی محو خشونت علیه زنان" خواستار اقدامات جدی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در افغانستان شده است.
تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان روز شنبه، 4 قوس، در کابل گفت: "خشونت علیه زنان در افغانستان باید فورا متوقف شود. برای دستیابی به استعداد بالقوه زنان افغان و ظرفیت عظیم آنها در انکشاف، صلح و امنیت باید نقض حقوق زنان و دختران بهخصوص خشونت، پایان یابد."
ربکا تاورس نمایندهی دفتر ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان نیز گفته: "خشونت علیه زنان و دختران اجتناب ناپذیر نیست." او افزوده که راههای زیادی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان وجود دارد.
سازمان ملل متحد تاکید میکند که در کنار مکانیزمهای موثر قانونی و سازمانی برای دسترسی به عدالت، پایان دادن به خشونت علیه زنان نیاز به تلاش همه ما دارد تا برعلیه خشونت علیه زنان در خانهها، محل کار و نشستهای اجتماعی صحبت کنیم.
در عین حال، دیروز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش خود در مورد خشونت علیه زنان را در ده ماه سال جاری خورشیدی، نشر کرد.
کمیسیون حقوق بشر گفته است که در این مدت زمانی 3778 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده و این آمار با زمان مشابه آن در سال گذشته خورشیدی، "تفاوت چندانی" ندارد. ... ادامه در صفحه 2
کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارشش نوشته است که از مجموع آمارهای ثبت شده خشونت علیه زنان، 1351 مورد آن را خشونتهای فزیکی و جسمی تشکیل میدهد: ۱۰۰۳ مورد را لت و کوب، 19 مورد سوختاندن، 54 مورد مجروح کردن، 22 مورد کار اجباری، 231 مورد قتل، 4 مورد قطع اعضای بدن و ۱۸ مورد دیگر انواع خشونتهای فیزیکی است.
بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛ ۱۸۶ مورد شامل انواع خشونتهای جنسی، ۱۰۹۳ مورد، شامل خشونتهای لفظی و روانی، ۵۸۹ مورد خشونتهای اقتصادی و ۵۵۷ مورد دیگر شامل سایر موارد خشونت علیه زنان است که عمدتا با عرف و عنعنات ناپسند در کشور بستگی دارد.
همچنین ریاست جمهوری در پیامی به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، گفته که خشونت تنها به"برخوردهای خشن فزیکی" خلاص نمیشود، بلکه " هر نگاه تبعیض آمیز که مبتنی بر جنسیت باشد و سبب به حاشیه راندن زن در اجتماع، محروم کردن او از حقوق قانونی و تحمیل شرایط دشوار جسمی یا روحی بر او شود" مظاهری از خشونت به شمار میرود.
ارگ ریاست جمهوری گفته که مبارزه با خشونت علیه زنان و محو آن از زندگی بشر از مسئولیتهای دینی، وظایف اخلاقی و وجایب ملی ماست که باید برای آن گامهایی موثر و بنیادی برداشته شود.
ریاست جمهوری گفته که باید برای محو خشونت در گام نخست، باید آگاهیدهی کرد. او افزوده که باید از زشتی و زیان خشونت علیه زنان به تکرار سخن گفت تا آگاهی جمعی و روان عمومی به آن به چشم امری مسلم بنگرد.
ریاست جمهوری افزوده که به همین ترتیب باید قوانین مشخصی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان ایجاد شود، و ساختارهای حقوقی کشور ما سازوکارهای روشنی برای مقابله با اعمال خشونت آمیز بر ضد زنان داشته باشد.
در اعلامیه ریاست جمهوری آمده که حکومت به محو خشونت علیه زنان متعهد است و زمینه را برای فعالیت آنها در نهادهای دولتی، مهیا خواهد کرد.
خشونت علیه زنان در افغانستان یکی از مشکلات عمده اجتماعی به شمار میرود. با وجود اینکه مقامات حکومت همواره وعده کردهاند که با خشونت علیه زنان مبارزه میکنند و برای کاهش آن تلاش خواهند کرد، اما هنوز هم میزان خشونت علیه زنان کاهش نیافته و همه ساله شمار زیادی از موارد خشونت علیه زنان در کشور گزارش می شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارشش نوشته است که از مجموع آمارهای ثبت شده خشونت علیه زنان، 1351 مورد آن را خشونتهای فزیکی و جسمی تشکیل میدهد: ۱۰۰۳ مورد را لت و کوب، 19 مورد سوختاندن، 54 مورد مجروح کردن، 22 مورد کار اجباری، 231 مورد قتل، 4 مورد قطع اعضای بدن و ۱۸ مورد دیگر انواع خشونتهای فیزیکی است.
بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛ ۱۸۶ مورد شامل انواع خشونتهای جنسی، ۱۰۹۳ مورد، شامل خشونتهای لفظی و روانی، ۵۸۹ مورد خشونتهای اقتصادی و ۵۵۷ مورد دیگر شامل سایر موارد خشونت علیه زنان است که عمدتا با عرف و عنعنات ناپسند در کشور بستگی دارد.
همچنین ریاست جمهوری در پیامی به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، گفته که خشونت تنها به"برخوردهای خشن فزیکی" خلاص نمیشود، بلکه " هر نگاه تبعیض آمیز که مبتنی بر جنسیت باشد و سبب به حاشیه راندن زن در اجتماع، محروم کردن او از حقوق قانونی و تحمیل شرایط دشوار جسمی یا روحی بر او شود" مظاهری از خشونت به شمار میرود.
ارگ ریاست جمهوری گفته که مبارزه با خشونت علیه زنان و محو آن از زندگی بشر از مسئولیتهای دینی، وظایف اخلاقی و وجایب ملی ماست که باید برای آن گامهایی موثر و بنیادی برداشته شود.
ریاست جمهوری گفته که باید برای محو خشونت در گام نخست، باید آگاهیدهی کرد. او افزوده که باید از زشتی و زیان خشونت علیه زنان به تکرار سخن گفت تا آگاهی جمعی و روان عمومی به آن به چشم امری مسلم بنگرد.
ریاست جمهوری افزوده که به همین ترتیب باید قوانین مشخصی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان ایجاد شود، و ساختارهای حقوقی کشور ما سازوکارهای روشنی برای مقابله با اعمال خشونت آمیز بر ضد زنان داشته باشد.
در اعلامیه ریاست جمهوری آمده که حکومت به محو خشونت علیه زنان متعهد است و زمینه را برای فعالیت آنها در نهادهای دولتی، مهیا خواهد کرد.
خشونت علیه زنان در افغانستان یکی از مشکلات عمده اجتماعی به شمار میرود. با وجود اینکه مقامات حکومت همواره وعده کردهاند که با خشونت علیه زنان مبارزه میکنند و برای کاهش آن تلاش خواهند کرد، اما هنوز هم میزان خشونت علیه زنان کاهش نیافته و همه ساله شمار زیادی از موارد خشونت علیه زنان در کشور گزارش می شود.