صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جواز فعالیت 926 شرکت داخلی و خارجی دوا فروشی لغو شده است

جواز فعالیت 926 شرکت داخلی و خارجی دوا فروشی لغو شده است

افغانستانما: وزارت صحت عامه میگوید که یکی از چالشهای جدی فراراه سکتور صحت، قاچاق و وارد کردنِ داروهای بدون کیفیت و تاریخ گذشته از سوی شمار زیادی شرکتهای داخلی و بیرونی است.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه دیروز، یکشنبه 5 قوس، در یک نشست خبری مشترک با پیپر کورن، نمایندهی سازمان جهانی بهداشت در کابل گفت، وزارت صحت عامه به منظور برطرف نمودن این چالش، تا کنون جواز فعالیت 813 شرکت داخلی و 113 شرکت خارجی را لغو کرده است.  وزیر صحت عامه گفت که این شرکتها داروهای بدون کیفیت را به گونهی قاچاقی به کشور وارد میکردند که جوازهای شان لغو شده است.
وزیر صحت عامه در این نشست خبری همچنان گفت که عرضه خدمات صحی باکیفیت در کشور رو به بهبود است.
با این حال، بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه حدود 13 هزار دواخانه در کشور وجود دارد که به گفتهی وزیر صحت عامه کنترل تمامی این دواخانهها دشوار است. وی گفت، برای اینکه روند فعالیت این دواخانهها بهتر کنترل شود، آنان طرحی را به کابینه پیشنهاد کرده است که در آن آمده "هر 500 دواخانه تحت نظارت یک زنجیره قرار بگیرد و در صورت بروز تخطی از سوی دواخانهها، هر زنجیره در محدودهی خود نزد وزارت صحت عامه مسؤل جوابگو باشد. به گفتهی وزیر صحت عامه این طرح در کابینه تحت بررسی قرار دارد.
از سویی هم دکتور پیپر کورن، نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان، نیز از بهبود وضعیت عرضه خدمات صحی در کشور ابراز خوشبینی کرد. آقای کورن گفت، در حال حاضر عرضه خدمات صحی در افغانستان به مراتب بهبود یافته و در مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش قابل ملاحظهای به میان آمده است.
مسؤلان وزارت صحت عامه میگویند در سالهای اخیر دستآوردهای قابل ملاحظه در عرصهی بهبود ارائه خدمات صحی داشته است.
به گفتهی مسؤلان وزارت صحت عامه، افزایش مراکز صحی در نقاط دوردست کشور، ایجاد اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی، بلند بردن کیفیت عرضه خدمات شفاخانهها، معیاریسازی بخشهای عاجل شفاخانهها، ایجاد مراکز صحی جهت تشخیص و تداوی امراض سرطان برای نخستین بار در کشور، ایجاد چندین مرکز تداوی امراض گرده، اعمار فابریکه سیرومسازی و محلولات زرقی در سطح کشور از عمدهترین دستاوردهای این وزارت میباشد.