صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر انرژی و آب: مافیا هنوز زنده است و مانع ساخت بندهای بزرگ آب می‌شود

وزیر انرژی و آب: مافیا هنوز زنده است و مانع ساخت بندهای بزرگ آب می‌شود

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب دیروز یکشنبه5 قوس، در چهارمین گفتمان ژورنالیزم آب گفت که فساد و مافیا در افغانستان هنوز هم زنده است و سبب کندی کار ساخت بندهای بزرگ آب و برق در کشور میشود.
به گفتهی وزیر انرژی و آب، مافیا هنوز پرقدرت است و از گروههای مافیای حمایت میشود. او افزود که فساد و مافیا، مدیریت منابع آب افغانستان را نابود میکند؛ چنانچه در گذشته نابود کرده است.
وزیر انرژی و آب هرچند از افراد مشخصی نام نبرد؛ اما گفت که وزارت انرژی و آب به تنهایی نمیتواند جلو این مافیا را بگیرد. وی گفت در یک دههی گذشته پروژههایی که نامکمل مانده و بندهایی که ساخته نشده است، یگانه دلیل آن موجودیت فساد و همین مافیا میباشد. وی هشدار داد تا زمانی که فساد ریشه کن نشود، مدیریت منابع آب ناممکن است.
در همین حال، در چهارمین گفتمان ژورنالیزم آب که از سوی وزارت انرژی و آب راهاندازی شده بود، مسؤلان وزارتهای اطلاعات و فرهنگ و انرژی و آب از رسانهها و خبرنگاران کشور خواستند که در راستای آگاهی دهی از منابع آب، بهویژه آبهای فرامرزی رسالت خود را انجام دهند.
علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب گفت که اطلاعرسانی درباره مدیریت آب فرامرزی و چگونه استفاده کردن از منابع آبی، یکی از مراحل اولیه مدیریت آب محسوب میشود و به همین دلیل توقع وزارت انرژی و آب از رسانهها این است که از خبرنگاری روزمرگی باید عبور شود. به باور وزیر انرژی و آب، اگر رسانهها برای بالا بردن ظرفیت خبرنگاران در مورد دانش منابع آب و آبهای فرامرزی برنامه داشته باشند و هر رسانه حداقل یک خبرنگار را در این زمینه آموزش بدهد، نحوهی تهیه گزارش از آبهای فرامرزی را بهتر خواهد شد. از سویی هم فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز گفت که مدیریت آبهای کشور بسیار حیاتی است و افزود که: «گفته میشود که منازعهی آینده دنیا بر سرِ آب است.»
آقای سانچارکی به نقش رسانهها برای آگاهی دهی و اطلاعرسانی تأکید کرد و گفت که مردم باید آگاهی پیدا کنند که بحث مدیریت آب تا چه اندازه مهم است و از آن چگونه استفاده کنند.
وی گفت که رسانهها باید «دانش آب» را به خبرنگاران شان بیاموزانند تا خبرنگاران آب بتوانند گزارشهایی با محتویات دقیق و مسلکی و عام فهم به مخاطبین شان تهیه کنند. وی همچنان به مسؤلان وزارت انرژی و آب وعده داد که بحث «مدیریت آبهای فرامرزی» را پس از این در اجندای گفتوگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ با مسؤلان رسانهها نیز میگنجاند تا در این باره توجه صورت بگیرد.
گفتنی است که مقولهی «ژورنالیزم آب» در سال 1394 از سوی وزارت انرژی و آب برای جلب توجه رسانهها به بحث مدیرت آبهای فرامرزی به راه انداخته شد و تاکنون چهار گفتمان در این خصوص برگزار شده است.