صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: برای بهبود وضعیت زندان‌ها اقدامات جدی‌تری روی دست گرفته شود

رئیس اجرائیه: برای بهبود وضعیت زندان‌ها اقدامات جدی‌تری روی دست گرفته شود

افغانستانما: عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، دیروز، یکشنبه 5 قوس، در جلسه شورای عالی محابس گفت که برای بهبود وضعیت و حل مشکلات زندانها اقدامات جدیتر و فراگیرتر روی دست گرفته شود. بهگفته او، با آن که تغییرات مثبت در محابس آمده است؛ اما هنوز هم مشکلات جدی در زندانهای کشور وجود دارد.
در نشست شورای محابس عبدالحلیم کوهستانی رئیس عمومی زندانها و توقیفخانهها گزارشی از وضعیت فعلی محابس ارائه کرد. او افزود که هنوز هم زندانهای 10 ولایت کشور ساختمان معیاری ندارد و پروژه ساخت زندانهای 14 ولایت در حال بهرهبرداری، کار و یا هم شامل پلان سال آینده است.
رئیس عمومی زندانها و توقیفخانهها کمبود تشکیل، نبود خدمات صحی لازم، نبود آمبولانس، برق و آب، عدم شفافیت در تطبیق فرمان عفو و بررسی دوسیهها و معیشت را از مشکلات عمده فراروی محابس و زندانیان خواند.
مسئولان محابس میگویند که برای معیشت هر زندانی روزانه 85 افغانی در نظر گرفته شده است و این مقدار برای زندانیان کافی نیست. آنان گفته اند که زنانی که همرای کودکان شان در زندان ها به سر می برند، نیازمند به همکاری بیشتر می باشند.
همچنین طرح چهارسالهای برای اصلاح محابس از سوی مسئولان محابس در شورای محابس ارائه شد. این طرح شامل چگونگی عفو و تخفیف زندانیان، معیشت، نیازمندیهای اولیه زنان زندانی و دیگر موردهای ضروری میشود.
رئیس اجرائیه، اعاشه زندانیان را غیر منطقی خواند و گفت که «باید» در مورد اعاشه زندانیان تجدید نظر شود. آقای عبدالله افزود که برای رسیدگی به وضعیت فعلی زندانها یک کمیسیون مشترک میان وزارتهای مالیه، امور داخله، صحت عامه، معارف، اقتصاد، کار و امور اجتماعی، لویسارنوالی و نماینده جامعه مدنی به رهبری معاون اول ریاست اجرائیه ایجاد شود.
قرار است این کمیسیون برای رفع مشکلات و نیازمندی های عاجل زندانیان کار کند و طرح چهارساله اصلاح و بهبود محابس را مورد بررسی قرار دهد.
همچنین رئیس اجرائیه به مسئولان محابس و توقیفخانهها دستور داد تا فهرست دقیقی از زندانیانی که به بیماریهای صعبالعلاج دچار اند، تهیه و پروندههای آنان را از نظر صحی و قانونی بررسی کنند و رسیدگی به مشکلات اولیه زنان زندانی، معیشت زندانیان را در اولویت قرار دهد.