صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت کار و امور اجتماعی: فرستادن کودکان به مکتب اجباری شود

وزارت کار و امور اجتماعی: فرستادن کودکان به مکتب اجباری شود

مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که برای حمایت از کودکان در معرض خطر، باید فرستادن کودکان به مکتب اجباری شود. بهگفته آنان، هنوز هم اطفال آسیبپذیرترین قشر جامعه را تشکیل میدهند و در شرایط فعلی، آسیبپذیری اطفال دوچند افزایش یافته است.
وزارت کار و امور اجتماعی دیروز، دوشنبه 6 قوس، کنفرانس ملی حمایت از کودکان در معرض خطر را برگزار کرد. در این کنفرانس برخی مقامهای حکومت و نمایندگان نهادهای بینالمللی حمایت از کودکان حضور داشتند.
فیض الله ذکی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در این کنفرانس گفت که این وزارت برای حمایت از کودکان برنامههای جدی را روی دست گرفته و آن را در صدر برنامههای این وزارت قرار داده است.
او افزود که در مرحله نخست، آموزش اطفال «باید» اجباری شود و هیچ طفلی نباید از آموزش محروم شود. او گفت که آموزش کودکان ابتداییترین حق آنها است و رفتن به مکتب، آنان را از آسیب پذیری نجات میدهد. آقای ذکی گفت: «اگر کودکان به مکتب رفته بتوانند و مکتب رفتن اجباری باشد، کودکان دختر از ازدواج های اجباری در سن کودکی نجات خواهند یافت.»
آقای ذکی همچنین گفت که سیستم معارف بهشکلی باید عیار شود که کودکان به غیر از درس، مسلک و حرفه نیز بیاموزند. بهگفته او، برای مبارزه با آسیب پذیری کودکان، ضرورت است تا مجرای همکاری بیشتر بین والدین، معلم و دولت به وجود بیاید.
او تاکید کرد که این وزارت برنامههای حمایت از اطفال را به تعویق نمیاندازد و رهبری حکومت وحدت ملی نیز در چندین جلسه تصمیم گرفته است تا به کودکان توجهی خاص صورت گیرد.
براساس آمارهای اداره یونسیف هنوز هم 3.1 میلیون کودک در معرض خطر قرار دارد و حدود 2.7 میلیون کودک در مقابل مزد اندک کار میکند. از این میان، تنها 1.2 میلیون این کودکان به کارهای شاقه مصروف اند. این نهاد حمایت از کودکان گفته است که حدود 2 میلیون کودک کارگر در روی سرک مشغول کار اند و همچنین تعدادی از کودکان در میدانهای جنگ و کشت و تولید تریاک نیز حضور دارند.
با آن که هر روز به تعداد کودکان در معرض خطر افزوده میشود، هنوز هم به گفته مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی برنامه حمایت از کودکان در اولویت نیست. این در حالی است که براساس آمارهای یونسیف، از هر ده کودک 7 تن آنان در معرض خشونتهای لفظی و فزیکی قرار دارند.
فیضالله ذکی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که براساس آمارها، حدود 47 درصد نفوس کشور را کودکان زیر سن تشکیل میدهد. به گفته او، با آن که کودکان آسیبپذیرترین قشر جامعه است؛ اما توجهی جدی به آنان نشده است. همچنین او افزود که گروههای تروریستی و مافیایی از کودکان در میدانهای جنگ و قاچاق موادمخدر سوءاستفاده میکنند.
آقای ذکی افزود: «در محیط جنگ شبکههای جرمی جسورتر میشوند و  از کودکان به عنوان ابزار استفاده میکنند.» هرچند هنوز هیچ اداره دولتی شمار کودکان کشور را سروی نکرده، اما سرویهایی که از سوی اداره یونیسف در چند سال گذشته به نشر رسیده؛ وضعیت اطفال به شدت نگران کننده خوانده شده است.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گفت که توجه و حمایت از اطفال یک امر اجتماعی است و اطفال برای بقا و زندگی و آینده بهتر به حمایتهای لازم بزرگان نیازمند اند. بهگفته او، چون در حال حاضر افغانستان در حالت جنگ به سر میبرد، توجه به کودکان اولویت نیست و میزان حمایتها نیز پایین است. او افزود که این وزارت برنامه اصلاحی را روی دست دارد تا توجه به کودکان بیشتر شود.

طرح قانون حمایت از اطفال روی میز مجلس نمایندگان
وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که به منظور حمایت از حقوق کودکان، قانون حمایت از کودکان را طرح کردهاند و از سوی رهبری حکومت وحدت ملی نیز تایید شده است. او افزود که در حال حاضر مسوده این قانون روی میز مجلس نمایندگان قرار دارد.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «هر قدر در تصویب قانون کودکان در مجلس نمایندگان تاخیر صورت گیرد، حمایت از کودکان آسیب پذیر به تاخیر می افتد.» او از نمایندگان مجلس خواست تا قانون حمایت از کودکان را به زودترین فرصت پیش از رخصتیهای زمستانی تصویب کنند.
او همچنین افزود که کارفرماها کودکان را با مزد کم استخدام میکنند و این کار خلاف قانون است. به گفته او، با تصویب قانون حمایت از کوکان، آنان مورد توجه قرار خواهند گرفت.
در همین حال، نجیبالله اخلاقی مسئول بخش حمایت از کودکان در وزارت کار و امور اجتماعی در مورد فعالیتهای این وزارت معلومات ارائه کرد و گفت که این وزارت برای حمایت از کودکان برنامههای مشخصی روی دست گرفته است.
گفته میشود که حدود 250 میلیون کودک در جهان مشغول کار است که از آن جمله حدود 72 میلیون کودک در سراسر جهان به کارهای شاقه مصروفاند.
سردار داهی