صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد اعمار ساختمان دانشکده اداره و پالیسی عامه دانشگاه کابل را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد اعمار ساختمان دانشکده اداره و پالیسی عامه دانشگاه کابل را تایید کرد

کميسيون تدارکات ملي در جلسه اي که به  رياست محمد اشرف غني رئيس جمهور داير شده بود، قرارداد اعمار ساختمان دانشکده اداره و پاليسي عامه دانشگاه کابل را تاييد کرد.
اين جلسه شام روز يکشنبه 5 قوس، در ارگ برگزار شد و علاوه بر اين قرارداد؛ 9 پروژه ديگر با هزينه مجموعي 1.3 ميليارد افغاني به تاييد رسيد.
قرارداد اعمار تعمير مرکز تداوي سرطان شفاخانة علي آباد دانشگاه طبي کابل، اعمار تعمير دانشکده طب دانشگاه بلخ، ساختمان سرک ساحة بوستان کابل در ناحية هفدهم شهر کابل و ساخت 10 کيلومتر سرک در ولسوالي شيندند ولايت هرات از قراردادهاي ديگر کميسيون تدارکات ملي است.
کميسيون تدارکات ملي همچنين قرارداد ساخت شفاخانة 100 بستر ولايت جوزجان، پروژه امور ترميماتي شفاخانة شهيد سردار محمد داوود خان، تدارک 19 قلم وسايل تکنالوژي معلوماتي مورد ضرورت رياست عمومي مخابرة وزارت امور داخله، تدارک دو قلم چوب سوخت مورد ضرورت قطعات و جزوتامهاي اردوي ملي و تدارک يک عراده واسطة مورد ضرورت رياست عمومي اداره امور را تأييد کرد.
علاوه بر اين، کميسيون تدارکات ملي تمديد زماني پروژة اعمار شبکة آبرساني شهر چاريکار ولايت پروان را نيز منظور کرد.
محمد اشرف غني رئيس جمهور در اين جلسه تاکيد کرد که در حصه تکميل پروژه آبرساني شهر چاريکار در زمان معين آن توجه صورت گيرد زيرا اهالي شهر چاريکار نياز اشد به آب دارند.
از سوي ديگر، قرارداد پيشنهادي تدارک 22 عراده وسايط موتر کرولاي مورد نياز شاروالي کابل جهت بررسي بيشتر اعاده و همچنان پيشنهاد وزارت صحت براي منظوري اضافهکاري شفاخانة 350 بستر ولايت کندهار جهت بررسي وزارت ماليه و اقتصاد در روشنايي رهنمود بودجه، به آن دو وزارت محول کرد.