صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: طرفدارشـرکت افغان‌هـا درجنگ درهیچ نقطه دنیا نیستیم

رئیس اجرائیه: طرفدارشـرکت افغان‌هـا درجنگ درهیچ نقطه دنیا نیستیم

افغانستانما: عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور در واکنش به سخنان اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه گفت که پالیسی حکومت افغانستان این است که ما طرف دار شرکت افغانها در جنگ در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
آقای عبدالله دیروز، دوشنبه 6 قوس، در جلسه شورای وزیران گفت همانطور که میخواهیم مردم افغانستان در داخل کشور در صلح زندگی کنند، طرفدار شرکت آنها در جنگ، در هیچ جای دیگر دنیا نیستیم.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه، چند روز قبل در کنفرانس« بیداری اسلامی» در تهران از شرکت شماری از اتباع افغانستان در جنگ سوریه برای مبارزه با داعش، ستایش کرد. این سخنان آقای محقق در داخل کشور جنجال برانگیز شد و واکنشهای متعددی را در پی داشت.
رئیس اجرائیه در جلسه شورای وزیران اما گفت که هیچ نوع مغالطهای در پالیسی حکومت وحدت ملی در مورد اینکه طرفدار شرکت اتباع افغانستان در جنگ در کشورهای دیگر نیستیم، وجود ندارد.
 او افزود، داعش یک گروه تروریستی و چالشی فراتر از افغانستان است و حکومت افغانستان از مبارزه هرکشوری علیه این گروه، تقدیر میکند. آقای عبدالله گفت که دنیا علیه این گروه تا کنون متحد عمل کرده و حکومت افغانستان نیز خوشحال است که این گروه در کشورهای که خاستگاهش بود، شکست خورده است.
عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان نیز به سخنان آقای محقق واکنش نشان داد و در نشست عمومی مجلس نمایندگان گفت که "مقامهای حکومتی؛ از هر آدرسی که هستند، در داخل و خارج از کشور باید منافع ملی را به گونه جدی در نظر بگیرند."
او افزود، اینگونه اظهارات نشان میدهد که ما هنوز سیاست خارجی مدون نداریم و مقامات حکومت در اظهارات خود منافع ملی را در نظر نمیگیرند. آقای ابراهیمی در نظر نگرفتن منافع ملی را، جفا در حق مردم دانست.
شماری دیگر از نمایندگان مجلس نیز به سخنان آقای محقق واکنش تند نشان دادند و از مقامات حکومت خواستند که در اظهار نظرهای خود، منافع ملی کشور را در نظر بگیرند.