صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رييس اجرائيه: حکومت به تمام تعهدات خود در قبال زنان عمل نکرده است

رييس اجرائيه: حکومت به تمام تعهدات خود در قبال زنان عمل نکرده است

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی میگوید که حکومت به تمامی تعهداتاش در قبال حضور و مشارکت زنان در بخشهای مختلف، بهویژه در عرصه سیاسی عمل نکرده است.
رئیس اجرائیه این سخن را دیروز، سه شنبه 7 قوس، در «نشست ملی توانمندسازی اقتصادی زنان در چارچوب اهداف توسعه پایدار» بیان کرد. آقای عبدالله هرچند گفت که حکومت به تمامی تعهداتش در قبال زنان عمل نکرده؛ اما تأکید کرد که «در مسیر پیش رو» حکومت تلاش دارد تا این موضوع را جبران کند. او با اشاره به این مطلب که عدم مشارکت سیاسی زنان نه تنها روی خود آنان بلکه روی اوضاع کُلی کشور نیز تاثیرات منفی بهجا خواهد گذاشت، تأکید کرد که بدون سهم بارز زنان، توسعه پایدار در کشور تحقق نمییابد.
به گفته رئیس اجرائیه حضور زنان در اجتماع و دولت یک موضوع سلیقهای و یا یک تعهد محض به جامعه جهانی نیست؛ بلکه ضرورت اساسی جامعه و مردم افغانستان میباشد.
آقای عبدالله گفت که حکومت روی حضور پررنگ و مؤثر زنان در برنامههای ملی مانند «میثاق شهروندی، اهداف توسعه پایدار، چارچوب ملی صلح و توسعه و برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان» تاکید نموده است تا زنان به توانمندی اقتصادی دست یابند.
رئیس اجرائیه یک بار دیگر به تعهدات حکومت در راستای مشارکت سیاسی و توانمندسازی اقتصادی زنان تأکید کرد و گفت، نهادهای دولتی مکلف میباشند تا در این باره همآهنگی لازم و همکاری نزدیک داشته باشند.
از سویی هم آقای عبدالله بر ضرورت و اهمیت ۱۷ هدف توسعه پایدار تاکید کرد و گفت که رهبری حکومت وحدت ملی متعهد به تعقیب و تطبیق کامل این اهداف میباشد.
به گفته رئیس اجرائیه، کمیتههای اجرایی نیز به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایجاد شده تا هماهنگی لازم را میان کشورها و سازمانهای بینالمللی با وزارتها و نهادهای دولتی انجام دهند.
دوکتور عبدالله عبدالله گفت که پایدار بودن و ملی شدن دو شاخص عمدهٔ اهداف توسعه پایدار میباشد تا این برنامه مطابق شرایط و نیازمندی کشور عملی شود. رئیس اجرائیه گفت کار نباید تنها به پُر کردن جدول و تعیین یک معیار خلاصه شود؛ بلکه باید با تطبیق این برنامه در زندگی مردم تغییرات ملموس بوجود بیاید.
دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران، پایان دادن به فقر در همه ابعاد و همهجا؛ پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به مصؤنیت غذایی، تغذیه ارتقایافته و ترویج کشاورزی پایدار؛ تضمین زندگی سالم و ترویج سلامت برای همه؛ تضمین آموزش فراگیر، باکیفیت، منصفانه و پیشبرد فرصتهای یادگیری در طول زندگی و برای همه؛ تضمین دسترسی به مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه و ... از مهمترین اهداف توسعه پایدار میباشد.
رئیس اجرائیه کشور اظهار داشت که در تمام جلسات شورای وزیران گزارشها از پیشرفت و چالش‌‌ کارها در زمینهٔ اهداف توسعه پایدار به صورت جدی پیگیری و بررسی میگردد.