صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله: سازمان همکاری‌های شانگهای در مقابل تروریستان موقف روشن بگیرد

عبدالله: سازمان همکاری‌های شانگهای در مقابل تروریستان موقف روشن بگیرد

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور دیروز، جمعه 10 قوس، در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای گفت که قربانی دادن افغانستان در برابر تروریزم مانع گسترش نفوذ آنها تا قلمرو کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شده اما تاکید کرد که کشورهای عضو این سازمان باید موقف روشن در برابر تروریستان اتخاذ کنند.
هرچند رئیس اجرائیه گفت افغانستان تلاش خواهد کرد تا به صلح دست یابد و بالاخره این تلاش نتیجه خواهد داد؛ اما خطاب به سران حکومتهای پیمان همکاریهای شانگهای تأکید کرد: «باید مطمئن شویم که هیچ دولت، نهادهای وابسته به دولت و یا عناصر سرکش به دلیل کوتهنظری یا منافع شخصی از تروریستها حمایت نمیکند. سازمان همکاریهای شانگهای در این زمینه باید موقف روشن بگیرد.»
رئیس اجرائیه از کشور مشخصی نامی نبرد که دولتش از گروههای تروریستی حمایت میکند؛ اما ظاهراً مخاطب اصلی این سخنان آقای عبدالله پاکستان باشد؛ زیرا همواره پاکستان متهم به پشتیبانی از گروههای تروریستی در کشور شده است.
داکتر عبدالله همچنان از موجودیت پناهگاههای تروریستان در بیرون از کشور یاد کرد و گفت حمایتهایی که گروههای تروریستی از بیرون میشوند، سبب دوام جنگ و گسترش تروریزم در افغانستان شده است.
از سوی هم آقای عبدالله گفت، افغانستان فرقی میان گروههای تروریستی قایل نیست. او گفت: «ما میان گروههای خشونت آفرین مانند طالبان و داعش یا القاعده و حرکت اسلامی ازبیکستان یا تحریک جدایی طلب ترکستان شرقی، فرقی نمیگذاریم.»
رئیس اجرائیه همچنان گفت، آنانی که میان این گروهها فرق میگذارند، با پذیرفتن خطر برای خودشان، چنین میکنند.
در همین حال، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در بخشی از سخنرانی اش خواهان کسب عضویت دایمی افغانستان در سازمان همکاریهای شانگهای شد. افغانستان و ایران از کشورهایی هستند که خواهان کسب عضویت دایمی در این پیمان هستند؛ در حالیکه هند و پاکستان به تازگی عضویت این سازمان را به دست آوردهاند.
با این همه، رئیس اجرائیه در حالیکه از پروژههای اقتصادی کاسا یکهزار، رکا، تاپی و بندر چابهار به عنوان پروژههای موفق اقتصادی میان کشورهای عضو این سازمان یاد کرد؛ اما خواهان گسترش و همکاریهای بیشتر در زمینههای اقتصادی شد. مقامهای ارشد کشورهای چین، قزاقستان، تاجیکستان، هند، قرغیزستان، پاکستان و ازبیکستان به میزبانی روسیه در این نشست شرکت کردند. این کشورها اعضای دایمی این سازمان هستند.
گفتنی است که مقامهای ارشد حکومتهای افغانستان، ایران، بیلاروس و منگولیا به شمول نمایندگانی از سازمانهای بینالمللی به حیث ناظر در این نشست اشتراک داشتند.