صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند ارائه برنامه‌های کاری نامزد وزرای جدید از امروز در مجلس نمایندگان آغاز خواهد شد

روند ارائه برنامه‌های کاری نامزد وزرای جدید از امروز در مجلس نمایندگان آغاز خواهد شد

مجلس نمایندگان گفته است روند ارائهی برنامههای کاری دوازده نامزد وزیر تازه معرفی شده به این مجلس، به اساس فیصلهی کمیتهی رؤسا، از امروز شنبه 11 قوس، رسماً آغاز خواهد شد.
عرفانالله عرفان نایب منشی مجلس نمایندگان دیروز جمعه 10 قوس، به رادیو آزادی گفته است که نامزد وزرا مدت سه روز برنامههای شان را به این مجلس ارائه میکنند و سپس در مورد آنان تصمیم گرفته خواهد شد.
به اساس گفتههای آقای عرفان، قرار است 5 تن از نامزد وزرا امروز، پنج تن فردا یکشنبه و دو تن دیگر شان پس فردا دوشنبه برنامههای شان را به مجلس ارائه کنند و پس از شنیدن برنامههای شان از سوی نمایندگان، به آنان صندوق گذاشته خواهد شد.
این دوازده نامزد وزیر شنبهی هفته گذشته 4 قوس، از سوی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شدند. معاون دوم ریاست جمهوری ضمن اشاره به شایستگی و لیاقت این نامزد وزرا، از نمایندگان مجلس خواست که با در نظرداشت شرایط برای آنان رأی اعتماد بدهند.
طارق شاه بهرامی نامزد وزارت دفاع، فیضالله ذکی نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، نرگس نهان نامزد وزارت معادن و پطرولیم، محمد شفیق گل آغا شیرزی نامزد وزارت سرحدات، حمید طهماسی نامزد وزارت ترانسپورت، نجیبالله خواجه عمری نامزد وزارت تحصیلات عالی، ویس برمک نامزد وزارت داخله، شهزادگل آریوبی نامزد وزارت مخابرات، مجیبالرحمان کریمی نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات و یما یاری نامزد وزارت فواید عامه برای بهدست آوردن رأی اعتماد به نمایندههای مجلس معرفی شدند.
معاون دوم رییس جمهوری در محفل معرفی این 12 نامزد وزیر گفت که به زودی نامزد وزرای وزارتهای خارجه، معارف، اطلاعات و فرهنگ و اعضای عالی ستره محکمه نیز برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد.
حکومت در حالی این 12 نامزد وزیر را برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرده است که برخی از وزارتخانهها بیشتر از یک سال است با سرپرستها اداره میشود.
این موضوع انتقادهایی را نیز در میان اعضای مجلس نمایندگان به دنبال داشت؛ اما اکنون دیده شود مجلس در مورد نامزد وزرای تازه معرفی شده چه تصمیم خواهد گرفت.