صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور در هفتمین نشست قلب آسیا: داعش درافغانستان محکوم به نابودی است

رئیس جمهور در هفتمین نشست قلب آسیا: داعش درافغانستان محکوم به نابودی است

رئیس جمهور غنی در هفتمین نشست قلب آسیا در باکو پایتخت آذربایجان گفت که گروه داعش در افغانستان محکوم به نابودی است.
آقای غنی دیروز، جمعه 10 قوس، در روز دوم هفتمین کنفرانس قلب آسیا سخنرانی کرد. او در این سخنرانی گفت که گروه داعش حمایتگران خارجی خود را از دست داده و در حال حاضر در افغانستان اسلحه، تجهیزات و نیرو ندارد و تعداد اندکی از اعضای این گروه در کوهها گیر ماندهاند و از گرسنگی خواهند مرد.
هفتمین نشست قلب آسیا با حضور سران 14 کشور عضو این نشست، 17 کشور حامی و شماری از سازمانهای منطقهای برگزار شد. رئیس جمهور غنی در سخنرانی خود در این کنفرانس به موضوعاتی چون مبارزه با تروریزم، قاچاق مواد مخدر و همکاریهای منطقهای پرداخت.
او همکاریهای منطقهای را نیاز جدی خواند و گفت: «ما در شرایطی با هم ملاقات مینماییم که نیاز به همکاری منطقهای هیچگاهی به این اندازه با اهمیت نبوده است. اکنون فرصتهای اقتصادی بزرگی در انتظار ماست و شبکههای بینالمللی مخرب و سازمانهای جنایی، ما را تهدید میکنند.»
رئیس جمهور غنی افزود که جنگ با تروریزم نه تنها مشکل افغانستان و منطقه؛ بلکه مشکل تمام کشورها است. به باور او، موج پنجم خشونت‌‌‌های سیاسی و تروریزم، تهدیدی علیه بشریت است و این پدیده، شهروندان و دولتها را با هم متحد می‌‌کند.
آقای غنی افزود که دولت افغانستان در امر مبارزه با تروریزم، به استراتژی مبارزه با تروریزم سازمان ملل متحد که در سال 2006 طرح شد، متعهد است.
همچنین او به شکست گروه تروریستی داعش اشاره کرد و گفت که این گروه در افغانستان به شکل پراکنده فعالیت دارد و اکثر مرکزها و استحکاماتش را در سال جاری از دست داده است. بهگفته رئیس جمهور غنی، در سال گذشته گروه داعش در 9 ولسوالی در ولایتهای ننگرهار و کنر فعالیت داشتند؛ اما در حال حاضر کنترل این ولسوالی ها را از دست دادهاند.
او افزود: «ما به صورت پیوسته ظرفیت‌‌ها و قلمرو داعشیان را در افغانستان ریشهکن مینمائیم. در یک سال گذشته، ۱۵۰۰ عملیات مشترک زمینی و ۳۰۰ عملیات هوایی را علیه گروه داعش راهاندازی نمودهایم که از اثر آن، سه امیر و ۱۵۰۰ عضو این گروه تروریستی کشته و ۲۰۰ تن دیگر دستگیر شدهاند.»
گروه تروریستی داعش در سه سال گذشته بیشترین حملات انتحاری و انفجاری را در مرکز شهرها و مسجدها انجام داد که باعث کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی شد. هنوز هم این گروه در شماری از مناطق ولایت ننگرهار و کنر حضور دارند.
در همین حال، رئیس جمهور غنی در نشست قلب آسیا گفت که تلاش گروه داعش برای ایجاد پایگاه «برای خلافت خودخوانده» در افغانستان به شکست مواجه شده و اعضای این گروه از اچین و توره بوره ولایت ننگرهار و نیز ولایت کنر در حال فرار میباشد. بهگفته او، گروه داعش در افغانستان نابود میشود.
او همچنین افزود که برای شکست دادن تروریستها و تامین امنیت در افغانستان، شمار نیروی کوماندو دو برابر و نیروی هوایی سه برابر افزایش خواهد یافت.
رئیس جمهور غنی همچنان با اشاره به استراتژي جدید آمریکا اشاره کرد و گفت که استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا تمام ابزارهای قدرت آن کشور را در برابر مبارزه با تروریزم متحد ساخته است. او گفت: «گروههای طالبان و حامیان آنان نمیتوانند از راه نظامی برنده شوند. ما تنها از طریق حل سیاسی میتوانیم صلح پایدار را به دست بیاوریم.»
در همین حال الهام علی یووف رئیس جمهور آذربایجان در نخستین روز این نشست سخنرانی کرد. او بر همکاریهای منطقهای تاکید کرد و گفت که آذربایجان برای حل چالش های منطقهای متعهد است. او افزود که آذربایجان مانند گذشته از تلاشهای دولت افغانستان دربخشهای مختلف، به ویژه رشد اقتصاد و تامین صلح حمایت میکند.

برای جلوگری از کشت و قاچاق موادمخدر  تلاشهای دولت گسترش مییابد
رئیس جمهور غنی همچنین در هفتمین نشست قلب آسیاگفت که برای جلوگیری از کشت، قاچاق و پروسس مواد مخدر تلاشهای دولت افغانستان گسترش خواهد یافت. او همچنان تایید کرد که ساحه کشت موادمخدر در سال جاری افزایش یافته است؛ اما تاکید کرد که سازمانهای جرمی فراملی بهخصوص مافیای موادمخدر، تهدیدی برای امنیت منطقهای و جهانی میباشد.
او افزود: «تلاشها در راستای جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر ضروری است؛ اما کافی نیست.» به گفته آقای غنی، افغانستان یک کشور محاط به خشکه است و مواد مخدر از طریق کشورهای همسایه ما قاچاق میشود.
همچنین، آقای غنی از دفتر سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم خواست تا آمار تخمینی میزان قاچاق، عاید آن برای دهقانان، تولیدکنندگان را با دولت افغانستان شریک کند.
امضای پنج موافقتنامه همکاری در حاشیه نشست
همچنین در حاشیه هفتمین کنفرانس قلب آسیا، پنج موافقتنامه همکاری میان افغانستان و آذربایجان به امضا رسید. این موافقت نامهها شامل بخشهای سرمایهگذاری، همکاریهای امنیتی، خدمات هوایی میان دو کشور، همکاریهای اقتصادی و همکاریهای آموزشی میشود.