صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نشست کندهار از وضعیت سیاسی کشور اظهار نارضایتی کرد

نشست کندهار از وضعیت سیاسی کشور اظهار نارضایتی کرد

شماری از سیاسیون کشور دیروز شنبه 11 قوس، در نشستی در کندهار وضعیت کنونی کشور را بحرانی خوانده و از حکومت انتقاد کردند.
این نشست قرار بود روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته برگزار شود؛ اما بنابر عدم حضور عطامحمد نور به تعویق افتاد و در نتیجه دیروز برگزار شد. قرار بود والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی و شمار دیگری از سیاستمداران نیز در این نشست اشتراک کنند؛ اما بنا به گزارشها به هواپیمای حامل آقای نور و همراهانش اجازۀ پرواز داده نشد.
انورالحق احدی، وزیر مالیۀ پیشین در این نشست گفت، امنیت در کشور وجود ندارد و در سه سال گذشته دامنۀ جنگ گسترش یافته است. به گفتۀ آقای احدی، حکومت هیچ برنامهیی برای تأمین صلح در کشور ندارد.
رحمتالله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی که در این نشست سخنرانی میکرد گفت، افغانستان با بحران سیاسی و اقتصادی مواجه است و تنها برگزاری این گونه نشستها میتواند کشور را از بحران بیرون کند. به گفتۀ آقای نبیل، حکومت در حال نفاقافکنی میان اقوام است و حق را به حقدار نمیسپارد.
اما دواخان مینهپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری ضمن رد این ادعاها در گفتوگویی با سلاموطندار گفته است، هیچ حکومتی در میان اقوامش نفاقافکنی نمیکند.
اشتراک کنندگان نشست کندهار با انتقاد از حکومتگران گفتند، آنان به جای خدمت به مردم به منافع خود فکر میکنند و ادامۀ این وضعیت قابل قبول نیست.
اما باشندهگان کندهار به این باورند، سیاستمداران به جای انتقاد از حکومت به سران حکومت مشوره دهند و در همکاری با آنان کشور را از بحران بیرون کنند.