صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پنج نامزد وزیر برنامه‌های کاری شان را به پارلمان ارائه کردند

پنج نامزد وزیر برنامه‌های کاری شان را به پارلمان ارائه کردند

نامزد وزرای وزارتهای دفاع، داخله، معادن و پطرولیم، ترانسپورت و کار و امور اجتماعی، دیروز شنبه 11 قوس، برنامههای کاری شان را به مجلس نمایندگان ارائه کردند. این پنج نامزد وزیر در جریان ارائه برنامههای شان به مجلس، بر مبارزه با فساد اداری و تطبیق قوانین و سپردن کار به افرادی که شایستگی آن را داشته باشد، تأکید کردند. طارق شاه بهرامی نامزد وزارت دفاع به نمایندگان مجلس گفت، در صورت به دست آوردن رأی اعتماد، بلند بردن ظرفیت پلانگذاری و حمایت لوجستیکی در اردوی ملی از اولویتهای کاری اش در این وزارت خواهد بود.
وی افزود در صورتی که رأی اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد، در کنار مبارزه جدی با فساد اداری در این وزارت، شعار «خدا، وطن و وظیفه» را در اردوی ملی کشور تقویت خواهد کرد.
ویس احمد برمک، نامزد کرسی وزارت داخله وعده داد که اگر نمایندگان مجلس به او رأی دهند، پولیس را به سمت تنفیذ قانون هدایت خواهد کرد؛ زیرا که وظیفهی اصلی پولیس تنفیذ قانون است.
نامزد وزارت داخله در جریان ارائه برنامه کاری‌‎اش در تالار مجلس نمایندگان اعتراف کرد که اختلاس و نفوذ سیاسی هنوز هم در صفوف پولیس وجود دارد و این موضوع یکی از بزرگترین چالشها در وزارت داخله میباشد. آقای برمک اضافه کرد که برای کاهش فساد در این وزارت تلاش خواهد کرد و برای ایجاد زون سبز امنیتی در کابل نیز تلاش خواهد کرد.
فیضالله ذکی که نامزد پست وزارت کار و امور اجتماعی است، گفت در صورت اعتماد نمایندگان مجلس، او از طریق ساخت راهبرد ملی، برای بهبود زمینه‌‌های کاری، فقر زدایی و تطبیق قانون کار در کشور تلاش خواهد کرد. آقای ذکی مبارزه با فساد و آوردن شفافیت را از برنامههای کاری خود دانست.  نرگس نهان نامزد وزارت معادن و پطرولیم ارتقای ظرفیت در این وزارت را در اولویت برنامه های خود دانست.
بانو نهان همچنان گفت در صورتی که نمایندگان مجلس به او اعتماد کند، جهت بلند بردن عواید دولت از درک معادن و تأمین امنیت معادن کشور، نقشه راهی را درست خواهد کرد. حمید طهماسی، نامزد وزیر ترانسپورت نیز گفت که سیستم تشکیلاتی این وزارت را بازنگری کرده و برای آسان سازی ترانسپورت منطقهای، موافقتنامههایی را با کشورهای همسایه امضا خواهد کرد. آقای طهماسی افزود، مبارزه با فساد، تامین عدالت اجتماعی و بلند بردن ظرفیت کارمندان این اداره از برنامههای اصلیاش در وزارت ترانسپورت خواهد بود.
 سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری شنبهی هفتهی گذشته 4 قوس، 12 نامزد وزیر را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرد.
قرار است پنج نامزد وزیر امروز یکشنبه و دو نامزد وزیر دیگر فردا برنامههای شان را به مجلس ارائه کنند و سپس، مجلس نمایندگان برای آنها صندوق میگذارد.