صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قوماندانی نیروهای سرحدی ازوزارت داخله به وزارت دفاع انتقال یافت

قوماندانی نیروهای سرحدی ازوزارت داخله به وزارت دفاع انتقال یافت

برنامهی انتقال نیروهای سرحدی که شمار شان 19 هزار تن گفته شده است، دیروز شنبه 11 قوس، با حضور ريیس جمهور غنی، سرپرست وزارت داخله و دفاع، ريیس عمومی امنیت ملی، مشاور امنیت ملی و قوماندان نیروهای حمایت قاطع (ناتو) در کابل برگزار شد.
قوماندانی نیروهای سرحدی که پیش از این تحت پوشش وزرات امور داخله بود، دیروز رسماً به وزارت دفاع ملی سپرده شد.
محمداشرف غنی رییس جمهوری کشور که به همین مناسبت صحبت میکرد گفت، قوای سرحدی در طول دههها یک قوای متعهد بوده است و امروز از زحمات، قربانیها و فداکاری شان قدردانی میشود.
رییس جمهور افزود: «قوای امنیتی و دفاعی کشور قربانی دادهاند، می خواهم بپرسم، آیا این قربانی ها بدون نتیجه بوده و یا نتیجه در پی داشته است؟ می خواهم به وضاحت بگویم، اگر قربانی های شما نمی بود، ما در میدان سیاست استراتیژی جدید را کمایی نمی توانستیم.»
رییس جمهور غنی گفت یکی از مهم ترین کارهایی که قوای سرحدی در آینده انجام خواهد داد، حفاظت از پروژههای بزرگ بینالمللی میباشد.
وی خاطر نشان کرد که نقطهی اصلی استراتژی جدید امریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی، ایجاد شرایطی است که مخالفان مسلح دولت بفهمند که در میدان جنگ پیروز نخواهند شد.
به گفته‌‎ی آقای غنی، در چهار سال آینده افغانستان صاحب نظم واحد در قوای امنیتی و دفاعی خواهد شد که عاری از مسایل سیاسی بوده و مطلقاً از وجب وجب این خاک دفاع خواهد کرد. او گفت که به عنوان سر قومندان اعلی قوای مسلح به نیروهای امنیتی افتخار میکند.
او همچنان در این مراسم با لحن تند به منتقدان حکومت وحدت ملی گفت: «کسانی که ادعاها دارند برخی مقامهای حکومت با داعش همکاری دارند، جرأت کنند به محکمه حاضر شوند و ادعای شان را ثابت کنند.»
به گفته آقای غنی، تیم امنیتی افغانستان برای مردم و هر افسر نیروهای امنیتی قابل اعتماد است.
از سویی هم ویس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخله گفت که تنها حدود چهار هزار سرباز پولیس سرحدی، در ساختار این وزارت باقی خواهند ماند و متباقی تحت پوشش وزارت دفاع فعالیت خواهند کرد.
به گفته وی، این تعداد نیرو با تجهیزات مدرن مجهز شده و آموزش های فنی خواهند دید؛ تا در چوکات وزارت امور داخله، مرزهای زمینی و هوایی کشور را کنترول کنند.
طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی گفت که این نیروها بخاطر "حمایت به موقع" و "اصلاحات بنیادی" در قوای سرحدی کشور، تحت پوشش وزارت دفاع درآمدهاند.