صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شماری از سناتوران:نشست کندهار خلاف منافع ملى کشور بود

شماری از سناتوران:نشست کندهار خلاف منافع ملى کشور بود

شماری از سناتوران، در نشست دیروز این جرگه، به گردهمآیی قندهار واکنش نشان دادند و این همایش را خلاف منافع ملى کشور دانستند. باز محمد زرمتی عضو مجلس سنا در این باره گفت برخی افرادی که جایگاه خود را در حکومت از دست دادهاند، در نشست قندهار، صحبتهای بیموجب و بیبنیاد کردهاند که این گونه اظهارات هیچگاه به نفع مردم نیست. اشتراک کنندگان اين نشست گفتند که حکومت به دليل ضعف در رهبرى دچار بحران شده است. به گفتهی آنان وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور نیز با بحران رو به رو است و تنها برگزاری چنین نشستها میتواند کشور از بحران بیرون کند.
آقای زرمتى، تبلیغات سوء علیه حکومت را نادرست خوانده گفت که هرگاه حکومت تضعیف شود، ناامنی و بیثباتی گسترش پیدا میکند و در صورتی که حکومت از هم بپاشد، تاوان آن به همه میرسد. وی درباره نشست قندهار گفت: ما برگزاری همچو نشست ها را به شدت محکوم می کنیم و حرکت های غلط به نفع مردم نیست؛ ما با رییس جمهور و حکومت همکار هستیم. جمعه دین گیانوال از اعضای دیگر سنا نشست قندهار را زیاد مهم ندانست؛ زیرا به باور او در این نشست آنچنان که زحمت کشیده شده بود، افراد زیادی حضور نداشتند.
به گفتهی او، برخی افراد در نشست قندهار قصد تخریب و تضعیف نظام را داشتند که این یک کار خوب نیست؛ چون مطرح کردن برخی مسایل از جمله سپردن قراردادهای عمرانی به لبنانیها در صورتی که اسناد موجود نباشد، باعث مغشوش شدن اذهان عامه میشود. شماری دیگری از اعضای مجلس سنا نیز از این نشست انتقاد کردند و یادآور شدند که در وضعیت کنونی که اوضاع امنیتی کشور مناسب نیست، نباید برگزار کنندگان همایش قندهار در صدد تضعیف نظام باشند.
زلمی زابلی از دیگر سناتوران در نشست دیروز این جرگه گفت که رحمتالله نبیل از برگزار کنندههای همایش قندهار گفته که گویا خط دیورند از سوی بزرگان حکومت فروخته شده است. آقای زابلی افزود که اگر رییس پیشین امنیت ملی برای این اظهاراتاش سند نداشته باشد، باید به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شود.  محمدآصف صدیقی نائب دوم مجلس سنا اما دیدگاه متفاوتتر و جدی تری داشت. او با انتقاد از گردهمایی قندهار یادآوری کرد که نشست قندهار «قطعاً» ملی نبود و برای به دست آوردن امتیاز و نفع شخصی برگزار شده بود.
فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا نیز گفت که نشست قندهار تصویر خوب نداشت. وی افزود کسانی که خود را اپوزیسیون میدانند، کینههای خود را کنار بگذارند و به خاطر منافع شخصی شان حکومت و مردم را به چالش نکشند.