صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رییس‌جمهور: از هر طرح و همایش‌هایی که به بهبود وضعیت کمک کند استقبال می‌ کنیم

معاون رییس‌جمهور: از هر طرح و همایش‌هایی که به بهبود وضعیت کمک کند استقبال می‌ کنیم

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور دیروز یکشنبه 12 قوس، در مراسم گرامیداشت از سالروز میلاد پیامبر گرامی اسلام که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود سخنرانی کرد.
معاون رییس جمهور در سخنرانیاش ضمن تبریکی میلاد پیامبر اسلام، گفت که حکومت وحدت ملی از هر نوع طرح و همایشهایی که به بهبود وضعیت و تحقق اصلاحات در بخشهای مختلف کمک کند استقبال میکند.
معاون رییسجمهور تأکید کرد که حکومت وحدت ملی با توجه به فضای باز سیاسی هرگونه انتقاد سازنده را میپذیرد؛ اما با درک این موضوع که: همه در دفاع از مصالح و منافع کشور و تقویت وفاق و همگرایی در سطح ملی مسئولیت مشترک داریم.
آقای دانش در جریان سخنرانیاش یادآور شد که اگر کسی به خاطر منافع شخصی و گروهی خود به تفرقه ملی، بیاعتماد ساختن مردم نسبت به دولت و تضعیف حکومتی برخاسته از ارادهی مردم اقدام میکند، به این معنا است که از «مسئولیت ملی» خود روگردان شده و به سرنوشت مردم «خیانت» کرده است.
معاون دوم رییسجمهوری در حالی این اظهارات را مطرح میکند که روز شنبه 11 قوس همایشی از سوی سیاسیون و منتقدان حکومت وحدت ملی در قندهار برگزار شده بود. در این همایش برخی از اعضای مجلس نمایندگان و شماری از سران احزاب سیاسی که عمدتاً منتقدان سرسخت حکومتاند، شرکت کرده بودند.
در نشست قندهار از وضعیت سیاسی کشور به گونهی شدید انتقاد شد و برخی از سخنرانان این نشست گفتند که افغانستان با بحران سیاسی و اقتصادی مواجه است و تنها برگزاری این گونه نشستها میتواند کشور را از بحران بیرون کند. رحمتالله نبیل از برگزار کنندههای این نشست گفته بود که حکومت در حال نفاقافکنی میان اقوام است و حق را به حقدار نمیسپارد.
 معاون رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سیرت سیاسی پیامبر اسلام گفت: «ما امروز سیره سیاسی پیامبر اسلام را در هر دو عرصه داخلی و خارجی باید سرلوحه دولتداری قرار دهیم.»
معاون رییس جمهور افزود که ملتسازی و تقویت همبستگی ملی و تحکیم وحدت ملی در چوکات کشور واحد، سرزمین واحد و نظام سیاسی واحد، اولین گام کامیابی و موفقیت ملتها است.
به گفتهی معاون دوم رییس جمهور، رویکرد «صلح طلبانه»، زیربنای همه پالیسیهای داخلی و خارجی حکومت را تشکیل میدهد.
آقای دانش گفت احترام متقابل به دولتها، بهویژه دولتهای همسایه برای حکومت یک اصل است. به گفتهی او این رابطه براساس رابطه دولت-دولت تنظیم شده و از دولتها نیز انتظار میرود که بر همین مبنا روابط شان را تنظیم کنند.
معاون دوم رییس جمهوری تأکید کرد که از مرزهای کشور منافع هیچ کشوری تهدید نخواهد شد. به گفتهی آقای دانش افغانستان هیچگاه در جنگهای نیابتی اشتراک نکرده است. او از کشورهای دیگر نیز خواست که افغانستان را صحنههای جنگهای نیابتی نسازند.
در این محفل که به مناسبت گرامی داشت از میلاد پیامبر اسلام در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود، رییسجمهور غنی، برخی از اعضای کابینه، شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی نیز حضور داشتند.