صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: قانون رفع تبعیض تدوین شود

رئیس جمهور: قانون رفع تبعیض تدوین شود

محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور دیروز یکشبنه 12 قوس، در مراسم تجلیل از سالگرد میلاد پیامبر گرامی اسلام، به وزارت عدلیه دستور شفاهی داد تا قانون رفع تبعیض را تدوین کند.
آقای غنی افزود: در همین مجلس، من میخواهم اعلان کنم و به وز ارت عدلیه هدایت بدهم که در باره رفع تبعیض مطابق قانون اساسی افغانستان، اقدامات سرتاسری کنند. او گفت که وزارت عدلیه، یک مقرره لازم را زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری تدوین کند. آقای غنی تاکید کرد که جامعه افغانستان به تبعیض ضرورت ندارد به آن جازه هم نمیدهد.
آقای غنی در مراسم تجلیل از میلاد پیامبر اسلام، در مورد اخوت و برادری، ارزشهای اسلامی و سیره پیامبر اسلام سخنرانی کرد. رئیس جمهور غنی بر برادری میان اقوام کشور تاکید کرد و گفت: جامعه ما به تبعیض نه ضرورت دارد، نه اجازه میدهد. مساوات هر افغان با هر افغان جزء ایمان ما است. رئیس جمهور غنی با اشاره ارزشهای اسلامی افزود که رهایی از عداوتها و برقراری اخوت و برادری، یکی از اهداف والای پیامبر اسلام بود. 
رئیس جمهور در حالی این دستور رفع تبعیض را صادر کرده است که انتقادها از تبعیض و تفرقه افگنی میان اقوام و شهرندان افزایش یافته است. برخی از منتقدان سیاسی میگویند که افرادی از درون حکومت، میان اقوام مختلف کشور به تفرقه افگنی و تعصبات قومی دامن میزنند. درز کردن سندی از تلگرام کارمندان اداره امور در رابطه به جابجایی بیشتر پشتونها، نشر شدن نامه تشکیل قومندانی 500 نفری نظم عامه بدون حضور قوم تاجیک و برخی دیگر از موردهای این چنینی، واکنشهای زیادی را در شبکههای اجتماعی در پیداشت.
هرچند ثواب الدین مخکش کارمند اداره امور به سارنوالی معرفی شد و همچنین وظیفه دو مقام ارشد وزارت امور داخله در پیوند به نامه ایجاد قومندانی 500 نفری نظم عامه به تعلیق آمد؛ اما با آن هم مردم از حکومت انتظار دارند که علیه تبعیض و بی عدالتی در کشور سیاست جدی تری را در پیش بگیرد.