صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس‌جمهور: خواست‌های مردم در ‌حال عملی‌ شدن است

رییس‌جمهور: خواست‌های مردم در ‌حال عملی‌ شدن است

رييس جمهور غني يکشنبه شب 12 قوس، با شماري از نمايندگان شوراي ملي در ارگ رياست جمهوري ديدار کرد.  رياست جمهوري با نشر خبرنامهاي گفته که رييس جمهور غني در مورد دستاوردهاي سفرهاي اخيرش به اعضاي شوراي ملي گزارش داده است.
ارگ رياست جمهوري در خبرنامهاش نوشته که آقاي غني به نمايندگان گفته است خواستهاي مردم در حال عملي شدن است و پس از چهل سال نگاه جهان تغيير کرده و مردم افغانستان به خواستهاي شان نزديک ميشوند.
خبرنامه به نقل از رييس جمهور مينويسد، در حال حاضر «حرکت واحد» ضرورت است تا به اهداف خود دست يابيم.
آقاي غني در اين ديدار از نمايندگان مردم خواسته است تا براي تقويت همکاري و اعتماد ميان قواي سه گانه دولت نيز کار و تلاش کنند.
به باور رييس جمهور، بزرگترين دشمن افغانستان فقر و بياتفاقي است که تلاشهاي مشترک و ايجاد فضاي اعتماد ميتوان از طريق اجماع عمومي، اقتصاد کشور را رشد و فقر را کاهش داد.
رييس جمهور غني نقش شوراي ملي را در ايجاد همبستگي اساسي خوانده و در کنار آن فرصتهاي به ميان آمدهاي را که گويا کشور را به سوي شکوفايي سوق خواهد داد، مديون قربانيهاي ملت و نيروهاي امنيتي و دفاعي دانسته است.
آقاي غني از شوراي ملي به خاطر تسريع روند تقنيني ستايش کرده و گفته که برخي قوانين براي نشر به وزارت عدليه فرستاده شده و بعضي قوانين ديگر نيز توشيح خواهد شد.
او گفته: بدون اساسات قانون، اصلاحات در ساختار دشوار خواهد بود، براي تان ثابت شده باشد که من طرفدار قانون هستم و براساس قانون رفتار ميکنم.
از سويي هم رؤساي هر دو مجلس شوراي ملي نيز در سخنان شان سفرهاي خارجي رييس جمهور غني را بر مبناي منافع ملي و به خير و رفاه افغانستان دانستهاند.
رييسان هر دو اتاق شوراي ملي گفتهاند از برنامههاي سازندهي حکومت پشتيباني کرده و در همآهنگي کامل در راستاي تأمين منافع ملي کشور کار خواهند کرد.