صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هفتادوپنج هزار بانو در برنامه پروموت آموزش می‌بینند

هفتادوپنج هزار بانو در برنامه پروموت آموزش می‌بینند

وزارت امور زنان میگوید که در پروژه پروموت که سه سال پیش آغاز شده بود و تا سال آینده ادامه خواهد داشت، 75 هزار بانو آموزشهای مسلکی خواهند دید.
نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان روز دوشنبه 13 قوس، در همایش "بهترین روشها برای ارتقای ظرفیت زنان در محل کار" گفت که تاکنون نزدیک به 70 هزار زن در برنامه پروموت آموزش دیدهاند.
خانم مصلح اضافه کرد که این وزارت نیز تلاش میکند تا حضور زنان در ادارههای دولتی به بیشتر از 35 درصد افزایش یابد. او خاطر نشان کرد که اکنون حضور زنان در ادارههای دولتی 22 درصد است.
معین مالی و اداری وزارت امور زنان از حضور کم رنگ زنان در اداره های دولتی انتقاد کرد و گفت که بر اساس وعدهها، حضور زنان باید 35 درصد باشد اما کمتر در حال حاضر کمتر از آن است.
این وزارت میگوید روی توانمند سازی زنان افغان بهخاطر مشارکت بیشتر در بخشهای حکومتداری کار میکند تا حضور زنان در ادارهها بیشتر شود.
مقدسه یورش کمیشنر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در این نشست گفت که قرار است این اداره در زمینه چگونگی حضور زنان در نهادهای حکومتی مقررهای را ایجاد کند.
خانم یورش تاکید کرد که در حال حاضر پالیسی استخدام ادارات دولتی به گونه شهری طرح ریزی شده و آنان تلاش میکنند تا سهولتهای را در زمینه استخدام زنان به ادارت دولتی ولایات و مناطق دور دست فراهم کنند.
وی تاکید کرد که در این مقرره اگر ایجاد و تدوین آن عملی شود، برنامه ارتقای ظرفیت زنان، پروسههای شناسایی مشکلات زنان گنجانیده شده و روند استخدام زنان را آسانتر خواهد کرد.
همزمان با این وزارت تجارت و صنایع تاکید میکند بدون حضور زنان هرنوع انکشاف اقتصادی ناممکن است.
فیروز خان مجیدی، معین انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت و صنایع گفت که بدون حضور زنان انکشاف ممکن نیست و افزود که میشود تا زمینه حضور زنان در ادارات دولتی و فضای مصون کاری فراهم شود.
آقای مجیدی تصریح کرد که اندیشه مردسالارانه و سنتی در جامعه باعث شده که برخی از زنان در ادارههای دولتی حضور کمرنگی داشته باشند.
این در حالی است که حکومت وحدت ملی همیشه حقوق زنان را از اولویتهایش خوانده اما نهادهای مدافع حقوق زنان، تعهدات و کارکردهای سران حکومت را سمبولیک و شعاری و در حد یک طبقه خاص می خوانند.