صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس اجرائیه: پس از اعلام استراتژی امریکا، در سیاست پاکستان تغییر نیامده است

رییس اجرائیه: پس از اعلام استراتژی امریکا، در سیاست پاکستان تغییر نیامده است

عبدالله عبدلله رئیس اجرائیه کشور دیروز دوشنبه 13 قوس، در دیدار با معاون وزارت خارجه امریکا گفته است که پس از اعلام استراتژی ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا، هیچ تغییری در سیاستهای پاکستان نیامده است.
آقای عبدالله در دیدار با الیس ویلز، معاون وزارت امور خارجه امریکا بر از میان برداشتن پناهگاها و مرکزهای تجهیز و تمویل ترورستان تاکید کرده است. او همچنین در این دیدار از کشورهای امریکا و روسیه خواسته است که در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان همکاری کنند.
با آن که دولت پاکستان متهم به پناه دادند به تروریستان است، رئیس جمهور امریکا از پاکستان خواسته بود که سیاستهایش را تغییر دهد. او گفته بود که ایالات متحده امریکا میلیاردها دالر در اختیار پاکستان گذاشت، اما این کشور به گروههایی که عامل بینظمی و خشونت در منطقهاند، جای داده است. رئیس جمهور امریکا با اعلام استراتژی امریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا به دولت پاکستان هشدار داد که امریکا نمیتواند در قبال حضور گروههای مسلح در این کشور ساکت بماند.
این در حالی است که رئیس اجرائیه در دیدار با معاون وزارت خارجه امریکا از تغییر نکردن سیاست پاکستان ابراز نگرانی کرده است. او افزوده است: «باید پاکستان در مبارزه با تروریسم، از میان برداشتن پناهگاههای هراسافگنان و روند گفتوگوهای صلح با افغانستان همکاری صادقانه نماید.»
در همین حال، در این دیدار معاون وزارت امور خارجه امریکا نیز تایید کرده است که پاکستان تا کنون «هیچ» اقدام جدی در مبارزه با هراس افگنی و ا ز بین بردن مرکزهای تروریستی نکرده است. او گفته است: «پاکستان نه تنها تا کنون هیچ اقدام جدی در مبارزه با هراسافگنی و از بینبردن مراکز تروریستان نکرده؛ بلکه حافظ سعید، رهبر لشکر طیبه را نیز از بند آزاد کرده است.» همچنین خانم ویلز گفته است که کشورش آماده همکاری با روسیه در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان است.