صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایندگان مجلس ازمیان 12 نامـزد وزیـر به 11 تن آنان رأی اعتماد دادند

نمایندگان مجلس ازمیان 12 نامـزد وزیـر به 11 تن آنان رأی اعتماد دادند

مجلس نمایندگان از میان 12 نامزد وزیر به 11 تن آنان رای اعتماد داد؛ نرگس نهان که برای وزارت معادن معرفی شده بود، رای اعتماد نگرفت.
این مجلس، روز دوشنبه 13 قوس برای 12 نامزد وزیر صندوق گذاشت و به 11 نامزد وزیر رای اعتماد داد.
در رای گیری مجلس، ویس احمد برمک با کسب 173 رای تایید، 35 رای رد، 10 رای سفید و 6رای باطل، با بالاترین رای وزیر امور داخله شد.
طارق شاه بهرامی با کسب 141 رای تایید، 65 رای رد، 9 رای باطل و 9 رای سفید به عنوان وزیر دفاع ملی انتخاب شد.
نصیر احمد درانی با دریافت 144 رای تایید، 63 رای رد، 8 رای باطل و 9 رای سفید به عنوان وزیر زراعت و مالداری برگزیده شد. گل آقا شیرزی نیز با گرفتن 158 رای تایید، 49 رای رد، 12 رای سفید و 6 رای باطل، وزیر سرحدات اقوام و قبایل شد.
همچنین شهزادگل آریوبی، با کسب 115 رای تایید، 81 رای رد، 22 سفید، 6 رای باطل به حیث وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی انتخاب شد.
مصطفی مستور با کسب 155 رای تایید، 49 رای رد، 10 رای سفید و 9 رای باطل به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد. مجیبالرحمان کریمی با 129 رای تایید، 76 رای رد، 10 رای باطل و 9 رای سفید، وزیر احیا و انکشاف دهات شد.
نجیب الله خواجه عمری با دریافت 124 رای تایید، 77 رای رد، 13 رای سفید، و 10 رای باطل به عنوان وزیر تحصیلات عالی انتخاب شد.
حمید طهماسی با گرفتن 149 رای تایید، 55 رای رد، 11 رای سفید و 9 رای باطل موفق به کسب کرسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی مؤفق شد.
فیض الله ذکی با کسب 126رای تایید، 75 رای رد، 13 رای باطل و 9 رای سفید به حیث وزیر کار و امور اجتماعی انتخاب شد. یما یاری نیز با کسب 156 رای تایید، 46 رای رد، 17 رای سفید و 5 رای باطل وزیر فواید عامه شد.
نرگس نهان اما با کسب 107 رای تایید، 93 رای رد، 15 رای سفید و 8 رای باطل نتوانست اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند و به وزارت معادن برسد.
عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس بعد از پایان رایگیری، ضمن آرزوی موفقیت برای وزیران جدید، از حکومت خواست که چهار نامزد وزیر دیگر و اعضای باقیمانده شورای عالی دادگاه عالی را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، ده روز پیش هنگام معرفی نامزد وزیران وعده سپرد بود که به زودی بقیه نامزد وزیران و اعضای باقی مانده دادگاه عالی را به مجلس نمایندگان معرفی کند.
واکنشها
محمد اشرف غنی رئیس جمهور، بعد از ختم رایگیری گفت که "از نمایندگان محترم مردم در ولسی جرگه که اکثریت مطلق وزرای پیشنهادی حکومت را در مطابقت با قانون اساسی و سایر قوانین کشور مورد تایید قرار دادند، ابراز تشکر و قدردانی می کنم."
آقای غنی در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است که برای وزرای جدید کابینه، موفقیت های مزید در راستای خدمتگزاری به وطن و مردم از درگاه ایزد منان تمنا دارم.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز با انتشار پیامی از اعضای مجلس نمایندگان قدرانی کرده و گفته است که خوشحالم که یازده تن از نامزد و زرای پیشنهادی حکومت وحدت ملی، مورد اعتماد نمایندگان مردم در ولسی جرگه قرار گرفتند. از اعتماد خانه ملت نسبت به کاندیدای پیشنهادی حکومت وحدت ملی و رأی اعتماد آنها اظهار قدردانی و سپاسگزاری می کنم.
دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری به نقل از آقای دانش نوشته: بدون شک که همکاری و هماهنگی میان سه قوه دولتی در زمان و شرایط کنونی، برای شهروندان افغانستان مایه امیدواری و برای حاکمیت ملی افغانستان یک ضرورت مبرم و حیاتی است و اعتماد نمایندگان مردم به فرزندان صدیق و متعهد کشور زمینه را برای انسجام بهتر امور و تقویت همکاری میان ارگان های مهم دولت به خصوص حکومت و شورای ملی، فراهم می سازد و از سوی دیگر ارائه خدمات شایسته به شهروندان کشور تنها با نظارت دقیق و اعتماد نمایندگان مردم در شورای ملی و تعهد مدیران ارشد در نهاد های مهم دولتی، امکان پذیر است.
آقای دانش همچنین گفته، حکومت وحدت ملی نیز مصمم است که برای انجام مسؤلیت خود در برابر شهروندان و نمایندگان مردم در خانه ملت، تنها معیار شایسته سالاری و تخصص را در انتخاب مدیران ارشد در نظر بگیرد و از این طریق زمینه را برای مشارکت تمام اشخاص مسلکی برای خدمت در وزارت خانه و باقی ارگان های دولتی فراهم سازد.
برخی از نمایندگان زن مجلس؛ بعد از پایان رای گیری، مجلس را زن ستیز خطاب کردند.
فریبا کارگر گفت مجلس زنستیز یکبار دیگر زن ستیزی خود را ثابت کرد و به یگانه نامزد وزیر زن رای نداد؛ در حالیکه نمایندگان زن در مجلس در شروع روند رای دهی به نامزد وزرا خواستار رای علنی به این نامزد وزرا شدند.
عبدالروف انعامی، نماینده بدخشان در مجلس اما در فیسبوک خود نوشته است که چند خانم وکیل میز به میز نزد وکیلها گشت میزدند و علیه نرگس نهان نامزد وزیر معادن و پطرولیم کمپاین میکردند.
آقای انعامی نوشته: حال که این خانم رای نیاورده قضاوت در بیرون بهگونه دیگری است. یعنی که مردها زن ستیزاند، درست است عدهای از مردان زن ستیز هستند اما زنان بیشتر زن ستیزاند.
تعدادی از کاربران شبکههای اجتماعی رای اعتماد دادن نمایندگان را غیر منتظره خوانده و آن را ستودهاند. اما تعداد زیادی از کاربران رای نگرفتن نرگس نهان را پرسش برانگیز خواندهاند.
اکنون از 16 وزارتی که توسط سرپرست اداره میشد، به شمول وزارت معادن، 4 وزارت توسط سرپرست اداره میشود.