صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعضاى مشرانوجرگه: سياست پاکستان در قبال حمايت از دهشت افگنى تغيير نکرده است

اعضاى مشرانوجرگه: سياست پاکستان در قبال حمايت از دهشت افگنى تغيير نکرده است

برخى اعضاى مشرانوجرگه مىگويند که استراتيژى جديد امريکا در مورد آوردن فشار بر پاکستان عملى نشده و پاکستان، هنوز هم سیاستش را در قبال حمایت از تروریزم تغییر نداده است. نجیبه حسینی عضو اين مجلس سنا در نشست دیروز سه شنبه 14 قوس گفت، با آن که حدود سه ماه از اعلام استراتيژى جدید امریکا براى افغانستان و آسياى جنوبى میگذرد؛ اما فشارهای لازم به اساس اظهارات و استراتيژى يادشدۀ امریکا بر پاکستان وارد نشده است.
او افزود: همه فشارها صرف در قالب حرف بوده و سیاست پاکستان در قبال تروریزم تغییر نکرده است.
به گفته او در حال حاضر نیز پاکستان از «گروههای تروریستی» حمایت میکند و باید جامعۀ جهانی پاکستان را منحیث کشور حامی تروریزم شامل ليست سیاه سازد.
زلمی زابلی عضو دیگر این جرگه گفت: امریکا به خاطر فریب دادن افغانستان در حرف بر پاکستان فشار وارد میکند؛ اما در عمل تا کنون هیچ اقدامی نکرده است، اکثریت مقام های امریکا تایید کرده اند که لانه های تروریزم در پاکستان موقعیت دارد، اگر امریکا به واقعیت می خواهد بر پاکستان فشار وارد کند، بر آن کشور تعزیرات را وضع و پاکستان را شامل ليست سیاه کشورهای حامی تروریزم بسازد.
نثار حارس عضو دیگر مشرانوجرگه نیز از امریکا خواست تا بر پاکستان به اساس استراتيژى جديد آن کشور فشار وارد کند؛ زیرا به گفته او به همه مسوولان فعلی و اسبق امریکا هویدا است که لانه های تروریزم در پاکستان وجود دارد و پاکستان، تاکنون هیچ اقدام عملی را در راستای نابود سازی مراکز تروریستان انجام نداده است.
به گزارش پژواک، فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا تلاشهای حکومت افغانستان در سه سال گذشته در قبال پاکستان را قابل قدر دانسته گفت که نباید حکومت افغانستان اجازه دهد که پاکستان از نشستهايى که به هدف تامین صلح در افغانستان برگزار میشود، سوء استفاده نماید.
به گفته او چهل سال است که پاکستان در کشتار افغان ها دست دارد و باید افغان ها از شر پاکستان رهایی پیدا کند.
به گفته مسلميار، امریکا به اساس تعهداتی که با حکومت افغانستان دارد و استراتيژى تازۀ آن کشور برای افغانستان و آسیای جنوبی، هیچ فشاری بر پاکستان وارد نشده و به نام های مختلف هنوز هم کمک های مالی آن کشور را پاکستان به دست می آورد.
مسلمیار از امریکا خواست تا سیاستش در قبال افغانستان را واضح سازد و بر پاکستان فشارهای لازم وارد کند؛ زیرا در چند ماه گذشته با آن که مقام های امريکا، از فشار بر پاکستان یاد کرده اند؛ اما تاکنون هیچ اقدام علمی را انجام نداده اند.
مقامهاى امريکايى اخيراً گفتهاند که پاکستان تا فصل بهار، طالبان مسلح را به گفتگوهاى صلح حاضر خواهند کرد. اين در حالى است که طالبان تا خروج نيروهاى خارجى از افغانستان، بر مبارزه مسلحانه تاکيد دارند.