صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیده‌بان شفافیت: بودجه ملی در معرض سوءاستفاده قرار دارد

دیده‌بان شفافیت: بودجه ملی در معرض سوءاستفاده قرار دارد

مسئولان دیدهبان شفافیت با ارایه گزارشی از چگونگی بودجه مالی سال 1397 میگویند که با وجود اصلاحات، هنوز هم بودجه مالی در معرض سوءاستفاده قرار دارد. به گفته مسئولان این نهاد، برخی از نمایندگان در تعیین بودجه برای پروژههای دلخواهشان دخالت کردهاند.
این نهاد دیروز سه شنبه 14 قوس، گزارشی را از چگونگی بودجه مالی سال 1397 با رسانهها شریک کرد. سیداکرام افضلی رئیس اجرایی دیده بان شفافیت گفت که تحقیقات آنان نشان میدهد که نمایندگان مجلس از نقش نظارتیشان از بودجه مالی، بیشتر برای منافع شخصی خود استفاده کرده اند.
او افزود که براساس گزارش آنان، پروژههای انکشافی از سوی وزارت مالیه بدون کدام میکانیزم مشخص انتخاب شده و این مساله باعث شده است تا نمایندگان مجلس در اختصاص دادن بودجه در پروژه مورد نظر شان مداخله کنند.
این نهاد همچنین میگوید که در ده سال اخیر حدود 50 درصد بودجه انکشافی به دلیل مسایل سیاسی مصرف نشده است. به گفته آنان به همین دلیل، حکومت میزان بودجه را از 161 میلیارد افغانی در سال 1396 به 93 میلیارد افغانی در سال 1397 کاهش داده است.
وزارت مالیه با ارایه بودجه مالی به مجلس نمایندگان خواستار تایید آن شد؛ اما تعداد زیادی از نمایندگان به دلیل نامتوازن بودن بودجه اعتراض کردند و گفتند که بودجه مالی سال 1397 را تایید نخواهند کرد. این در حالی است که مجلس سنا با اکثریت آرا بودجه مالی سال جدید را قبلا تایید کردند.
اما مسئولان دیده بان شفافیت می گویند که دلیل رد بودجه مالی از سوی مجلس اعمال «تغییرات سیستماتیک» برای توجه به نیازمندی های مردم نبوده است؛ بلکه برای در نظر گرفتن منفعت شخصی نمایندگان انجام شده است. 
محمد ناصر تیموری مسوول دادخواهی دیده بان شفافیت دیروز ادعا کرد و گفت که بعد از رد هر سند بودجه در سال های گذشته، اعضای مجلس چه به صورت فردی یا هم به صورت جمعی وارد معامله با حکومت شده اند.