صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گارنیزیون کابل: طرزالعمل جدید حمل سلاح تهیه شده ‌است

گارنیزیون کابل: طرزالعمل جدید حمل سلاح تهیه شده ‌است

گارنیزیون کابل میگوید، طرزالعمل جدید حمل سلاح تهیه شده است و به زودی تطبیق خواهد شد. جنرال افضل امان سرپرست قوماندانی گارنیزیون کابل در صحبت با رادیو آزادی گفته است، حمل اسلحه و تجهیزات نظامی را قانونمند ساختهاند. او گفته است: تقریباً مدت دو سال است که هر کس تفنگ گرفته و مردم را تهدید میکند، منبعد جواز کارت مشخص واحد از یک مرجع توزیع خواهد شد، افرادی که چنین جواز را نداشته باشند، افراد مسلح غیر مسئول محسوب شده، به چنگال قانون سپرده خواهند شد.
به گفته جنرال افضل امان، افراد مسلح غیر مسئول نهتنها ملت افغانستان را اذیت میکنند؛ بلکه دولت نیز خاطرۀ خوش از آنها ندارد و گارنیزیون کابل در تفاهم با نهادهای امنیتی این موضوع را با جدیت تعقیب میکند.
گارنیزیون کابل در حالی از تهیهی طرزالعمل جدید حمل سلاح خبر میدهد که وزارت داخله به روز سه شنبه هفتم قوس، خبر داد که روند صدور مجوز حمل سلاح از سر گرفته شده است.
ویس احمد برمک وزیر داخله در یک نشست خبری حین اعلام این خبر گفته بود که پس از بازنگری طرزالعمل صدور جواز حمل سلاح در شورای امنیت ملی، این پروسه از سر گرفته شده است. وزیر داخله همچنان گفته بود که هدف از تصویب این طرزالعمل، صدور مجوز حمل سلاح به منظور استفاده برای دفاع مشروع به شهروندان است. وی در آن نشست تأکید کرده بود که سلاحهای دارای جواز فقط برای محافظت شخصی دارندگان جواز استفاده خواهد شد.
در طرزالعمل جدید حمل سلاح آمده اگر سلاحهای دارای جواز در موارد غیر از مواد این طرزالعمل استفاده شود، جواز باطل و با دارندگان آنها برخورد قانونی خواهد شد. گفتنی است این طرزالعمل اجازهی صدور جواز برای سلاحهای سنگین مانند آرپیجی و غیره را نمیدهد؛ فقط جواز برای سلاحهای سبک صادر میشود.