صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: تفرقه‌ افگنی مانند زهر به سلامت کشور آسیب می‌رساند

رئیس اجرائیه: تفرقه‌ افگنی مانند زهر به سلامت کشور آسیب می‌رساند

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی دیروز دوشنبه 20 قوس، در جلسه شورای وزیران گفت که تفرقهافگنی مانند زهر است و به سلامت کشور آسیب میرساند. او گفت که عنوان کردن مسایل قومی و تحریک کردن یک ولایت علیه ولایت دیگر هیچ کسی را به هدف «مشروع»اش نمیرساند. هرچند آقای عبدالله در سخنانش از کسی نام نبرد؛ اما ظاهرا این سخنان او در واکنش به سخنرانی دو روز پیش گلبدین حکمیتار مطرح شده است.  گلبدین حکمیتار رهبر حزب اسلامی دو روز پیش در میان هوادارانش در ولایت خوست، سخنرانی کرد و علیه برخی از چهرههای سیاسی موضع گرفت.
 او همچنین گفت که سهم لوی پکیتا باید بیشتر از ولایتهای «کوچک» مثل بامیان، دایکندی و حتی پنجشیر باشد. او به هودارانش وعده کرد که از حقوق آنان دفاع خواهد کرد. اما دیروز دوشنبه، رئیس اجرائیه در نشست شورای وزیران این اظهارات را تفرقهافگنانه خوانده و گفت: «چیزی که مانند زهر مضر تمام میشود به سلامت کشور ما، مسایل تفرقه برانگیز است. عنوان کردن مسایل قومی و یک ولایت را علیه ولایت دیگر تهدید کردن هیچ فرد را به هیچ هدف سالم و مثبت نمیرساند.»
وی افزود که تحر یک کردن یک قوم و ولایت، علیه قوم و ولایت دیگری تشویش مردم را بیشتر میکند؛ اما در شرایط امروزی مردم مصالح شان را درک میکنند و زیر بار سخنان افراد «نفاقافگن» نمیروند. همچنین، آقای عبدالله گفت که همه سیاستمنداران در ایجاد فضایی که در آن قانون حاکمیت داشته باشد، مسئولیت دارد؛ بنابر این سیاستمداران کشور «باید» در ارایه دیدگاههای شان متوجه باشند.