صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رییس‌جمهور: ما درگیریک جنگ تحمیلی ازسوی تروریزم جهانی و حامیانش هستیم

معاون رییس‌جمهور: ما درگیریک جنگ تحمیلی ازسوی تروریزم جهانی و حامیانش هستیم

سرور دانش معاون دوم رییسجمهوری که روز یکشنبه 19 قوس، در مراسم یادبود از «مادر ترزا» در شهر مومبای هندوستان سخنرانی میکرد، گفت که افغانستان در تاریخ معاصر خود شاهد چندین دهه جنگ و منازعه است.
معاون رییسجمهوری در این مراسم گفت، هماکنون نیز افغانستان درگیر یک جنگ تحمیلی از سوی تروریزم بینالمللی و حامیان این پدیده میباشد.
آقای دانش گفت که در حال حاضر ماهیت تهدیدات امنیتی تغییر کرده است و تجربه نشان داده که ناامنی و بیثباتی در یک گوشهای از جهان میتواند منجر به تهدید امنیتی در گوشهی دیگری از جهان نیز شود.
معاون دوم رییس جمهوری در این باره افزود: صلح پایدار پیششرط دستیابی به انکشاف، کاهش فقر و تأمین رفاه بشری و نیاز امروز جهان در راستای تأمین امنیت منطقوی و جهانی است.
وی از جامعه جهانی که به منظور دستیابی به صلح، امنیت و توسعه در افغانستان کمکهای بشردوستانه انجام داده است، نیز ستایش کرد. او از دولت و مردم هندوستان به عنوان یکی از همکاران نزدیک افغانستان یاد کرد و افزود که هندوستان طی سالیان اخیر در همه عرصهها در کنار دولت و ملت افغانستان بوده است.
به گفتهی معاون دوم رییسجمهوری، تلاشهای صلح بدون همفکری و همکاریهای دوامدار رهبران جهان، بسیج افکار عامه به منظور سهمگیری اقشار مختلف مردم و توافق در نحوه همکاری مؤثر برای دستیابی به صلح و ثبات، به جایی نخواهد رسید.
آقای دانش همچنان گفت که حکومت وحدت ملی در راستای دسترسی به صلح به تلاشهای بیوقفهاش ادامه میدهد و در این راستا خواستار تداوم و بیشتر شدن همکاریهای جهانی نیز میباشد.
از سویی هم معاون رییس جمهوری در این نشست از کشورهایی که در راستای کمکهای بشردوستانه در بخشهای مختلف سهم گرفتهاند قدردانی کرد و گفت: جهان امروز علی رغم پیشرفت در عرصههای گوناگون با مشکلات بسیاری همچون فقر، بیسوادی، افراطی گری، تروریزم، مهاجرتها، جنگها و رقابتهای مخرب سیاسی بین کشورهای مختلف دست به گریبان است.
وی افزود که جامعه بشری، امروزه به صلح، تحمل، مدارا، برابری و عدالت اجتماعی بیشتر نیاز دارد. به باور معاون رییسجمهوری رسیدن به این هدف امکانپذیر نیست؛ مگر اینکه مرزهای مبتنی بر تبعیض نژادی، قومی، زبانی، دینی و جنسیتی از میان انسانها برچیده شود.
معاون رییسجمهور که در کنفرانس بینالمللی هماهنگی مراسم اعطای جوایز یادبود مادر ترزا در بمبئی هندوستان سخن میگفت، یادآور شد که باورهای مادر ترزا در راستای کمکهای بشری بدون هیچگونه منفعت شخصی و بدور از تعلقات چون تابعیت، نژاد و جنسیت بوده است.
این مراسم همهساله در شهر بمبئی هندوستان برگزار می گردد و در گذشته نیز برخی از مقامها و چهرههای سیاسی کشور در آن شرکت کردهاند.
گفتنی است که معاون رییس جمهوری قرار است فردا، به هدف شرکت در کنفرانس رهبران کشورهای آسیا پاسیفیک به اندونیزیا نیز سفر کند.