صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات برگزاری انتخابات پارلمانی آینده را مشروط اعلام کرد

کمیسیون انتخابات برگزاری انتخابات پارلمانی آینده را مشروط اعلام کرد

مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کردند که برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها به وقت معین آن، وابسته به تصویب بودجه، توزیع تذکره به واجدین شرایط و تامین امنیت است. به گفته آنان اگر  بودجه انتخابات از سوی حکومت تصویب نشود، انتخابات به تعویق خواهد افتاد.
عبدالبدیع صیاد سخنگوی کمیسیون انتخابات دیروز در نشستی، در مورد شرایط برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها به خبرنگاران معلومات ارائه کرد. او برگزاری انتخابات آینده را مشروط به تصویب بودجه، توزیع تذکره به افراد واجد شرایط و تامین امنیت انتخابات خواند.
او افزوده است: «تامین امنیت مراکز و حوزههای رایدهی، فراهم سازی بودجه به موقع و همچنان به اساس طرح و فیصله جدید کمیسیون که باید به اساس تذکرههای تابعیت برگزار گردد، هرگاه به این سه مورد به وقت آن رسیدگی شود، انتخابات آینده در وقت تعیین شده آن برگزار میشود.»
بهگفته مسئولان مطابق با پلان این کمیسیون، روند ثبت نام رای دهندگان را از ماه حمل سال 1397 آغاز خواهد کرد و باید قبل از برگزاری انتخابات تذکره به افراد واجد شرایط توزیع شود. این کمیسیون همچنین در اعلامیه خبریاش نوشته است: «اداره محترم ثبت احوال نفوس برای حدود 10 میلیون از افراد کشور که هنوز تذکره اخذ ننمونه اند، قبل از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان، تذکره توزیع نماید.»
در همین حال، مسئولان این کمیسیون میگویند که برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها، حدود 100 میلیون دالر بودجه نیاز است. به گفته آنان تنها برای تهیه فهرست رای دهندگان حدود بیش از 28 میلیون دالر ضرورت است.
رفیع الله بیدار کمیشنر این کمیسیون دیر وز گفت که اگر انتخابات مطابق پلان ریخته شده آنان برگزار شود، در نهایت صرفه جویی، حدود 100 میلیون دالر بودجه نیاز است. پیش از این مسئولان این کمیسیون هزینه مجموعی برگزاری انتخابات را 220 میلیون دالر برآورد کرده بودند.
با این حال، مسئولان کمیسیون انتخابات از بیتوجهی حکومت به این کمیسیون انتقاد کرده، میگویند که حکومت در یک سال گذشته به طرحها و تامین امکانات کمیسیون انتخابات بیتوجهی کرده است.
آنان میگویند که کار کمیسیون انتخابات به دلیل پستهای خالی در این کمیسیون به تاخیر افتاده است. نجیب الله احمدزی رئیس پیشین کمیسیون انتخابات، چندی پیش در حکمی از سوی رئیس جمهور برکنار شد و تا هنوز کسی به جای او معرفی نشده است. مسئولان میگویند که مطابق قانون به جای آقای احمدزی باید فرد دیگری در ظرف یک هفته معرفی میشد؛ اما تا حالا که حدود یک ماه از برکناری رئیس کمیسیون میگذرد، هیچ اقدامی از سوی حکومت صورت نگرفته است.
همچنین سخنگوی کمیسیون انتخابات میگویند که طرح آماده کردن فهرست و نام نویسی رای دهندگان را براساس تذکره فعلی در مشورت با احزاب و جریان های سیاسی با حکومت شریک کردهاند و منتظر تایید آن از سوی حکومت اند.
این در حالی است که برخی از نهادها و جریانهای سیاسی میگویند که حکومت اراده برگزاری انتخابات پارلمانی را ندارد. نجیبالله احمدزی رئیس برکنار شده کمیسیون انتخابات پیشتر اعلام کرد که امکان برگزاری انتخابات در سال آینده نیست و حکومت اراده برگزاری انتخابات را ندارد.
مطابق با جدول زمانی، باید انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در 16 سرطان سال 1397 برگزار شود. این در حالی است که کمیسیون انتخابات برگزاری آن را مشروط به تصویب بودجه، توزیع تذکره فعلی به افراد واجد شرایط و تامین امنیت قلمداد کردند.