صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت تجارت: سکتور خصوصی به مارکیت‌های ملی و بین‌المللی راه می‌یابد

وزارت تجارت: سکتور خصوصی به مارکیت‌های ملی و بین‌المللی راه می‌یابد

مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند که با تطبیق پالیسی جدید حکومت، سکتور خصوصی به مارکیتهای ملی و بینالمللی راه مییابد. به گفته آنان، این وزارت برای حمایت از سکتور خصوصی و تولیدات داخلی برنامههای مختلفی را روی دست گرفته است.
نشستی به هدف حمایت از دسترسی سکتور خصوصی و متشبثین کوچک و متوسط دیروز چهارشنبه 22 قوس از سوی وزارت تجارت در کابل برگزار شد. در این نشست نمایندگان اداره تدارکات ملی، اتاقهای تجارت و صنایع و شرکتهای خصوصی تولیدی اشتراک کردند.
فیروزخان مسجدی معین انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت در این کنفرانس گفت که هدف آنان از برگزاری این کنفرانس بررسی مشکلات سکتور خصوصی و تولیدکنندگان است. او افزود که پس از بررسی مشکلات سکتور خصوصی و مشتبثین، آنان راهکارها را برای بهتر شدن وضعیت سکتور خصوصی روی دست خواهند گرفت.
او همچنین افزود که در دوره جدید از سکتور خصوصی حمایت جدی صورت گرفته است و تلاش میشود که دسترسی تولیدکنندگان و سکتور خصوصی را به مارکیت ملی و بین المللی آسان کنند. این در حالی است که هنوز هم بیشترین کالای مورد ضرورت مردم از بیرون کشور تامین میشود. وزارت تجارت میگوید که راه کاری برای دسترسی تولیدات داخلی را روی دست خواهد گرفت.
با آن که تجار از حمایت دولت در دوسال اخیر خوشبیناند؛ اما میگویند که آنان به مارکیت بین المللی دسترسی ندارند و باید حکومت در این راستا آنان را حمایت کند. به گفته آنان، دسترسی سکتور خصوصی به بازارهای بین المللی وابسته به برنامه ها و حمایت مستقیم دولت است.
محمدیونس مهمند معاون تجارتی اتاقهای تجارت و صنایع در این کنفرانس گفت که تولیدات داخلی زمانی رشد میکند که زمینه زیربنایی آن آماده باشد. به گفته او، با آن که برخی از تولیدات داخلی در کشور وجود دارد و کیفیت آن هم بهتر است، اما به دلیل واردشدن عین جنس از کشورهای دیگر، زمینه رشد آن تولید گرفته میشود و این باعث میشود که به تولیدات داخلی توجهی چندان صورت نگیرد.
مسئولان اتاقهای تجارت میگویند که تولیدات داخلی رو به رشد است؛ اما دسترسی تولیدکنندگان به مارکیتهای منطقهای اندک است. آنان از مسئولان ذیربط خواهان همکاری در زمینه دسترسی سکتور خصوصی به مارکیت منطقهای و بین المللی شدند.
استفاده از تولیدات داخلی
از سوی هم، اداره تدارکات ملی میگوید که فیصله شده است تا از تولیدات داخلی استفاده شود. به گفته مسئولان این اداره برای حمایت از سکتور خصوصی حکومت از تولیدات داخلی استفاده خواهد کرد.
عبدالله محمدی رئیس پالیسی اداره تدارکات ملی دیروز گفت که برای حمایت از سکتور خصوصی و تولیدات داخلی این اداره تصمیم گرفته است که تولیدات داخلی را شناسایی کند و زمینه افزایش آن را مهیا کند. او گفت که ظرفیت تولیدات داخلی و نوع تولیدات مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین تولیدکنندگان به شکل مستقیم پس از این با اداره تدارکات ملی ارتباط خواهد داشت.
او افزود که حمایت از تولیدکنندگان داخلی و سکتور خصوصی در راس پالیسی این اداره است؛ چون از یک سو، سبب افزایش فرصت های شغلی می شود و از سوی دیگر از خروج پول جلوگیری میکند و موجب پویایی اقتصاد در خانوادهها خواهد شد.  در همین حال مسئولان سکتور خصوصی با انتقاد از حمایت نکردن حکومت در گذشته، میگویند که در چندین سال گذشته «گوش شنوایی» برای شنیدن حرفهای آنان وجود نداشت، اما در دو سال اخیر سکتور خصوصی جایگاه خود را باز کرده است.
به گفته آنان با آن که حکومت وحدت ملی توجهی به سکتور خصوصی کرده است، هنوز هم آنان در عرصه تولیدات و دسترسی به بازار با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند.
عبدالله بهروز به نمایندگی از اتحادیه پیشاوران کشور دیروز گفت که بخشهای زیادی از صنایع دستی به دلیل نبود حمایت در حال سقوط اند.
او افزود که اکثر صنعت کاران به دلیل نبود بازار، یا تغییر پیشه دادند و یا هم کارشان را ترک کردهاند. او افزود که به طور نمونه، تولید قره قول و پستین دوزی بازارش را از دست داده و فقط سه شرکت تولیدی در کابل باقی مانده تعداد دیگری هم در خانههای شان فعالیت دارند.
به گفته او، در سالهای اخیر برخی از فاربکههای تولیدی از فعالیت باز مانده است. آقای بهروز با اشاره به آمار احصائیه مرکزی گفت که در دولت برای حمایت از سکتور خصوصی و صنعت کاران باید در بخش های مختلف حمایت عملی کند.
نماینده اتحادیه پشاوران کشور میگوید که برای رشد و تقویت تولیدات داخلی باید، بر کالایی که از بیرون کشور وارد میشود محصول گمرکی وضع شود و همچنین جلو واردات کالای دست دوم از کشورهای همسایه گرفته شود.
او چندین مورد از مشکلات جدی پیشاوران را برشمرد و گفت که میزان واردات بلند است و به تولیدات داخلی توجه جدی صورت نگرفته است. به باور او، به دلیل نبود ظرفیت و حمایت دولت، برخی از تولیدات داخلی هنوز هم از طریق پاکستان به نام تولیدات بیرونی وارد می شود.
سردار داهی