صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه ازمجلس نمایندگان خواست تا بودجه 1397را تأیید کند

وزارت مالیه ازمجلس نمایندگان خواست تا بودجه 1397را تأیید کند

پس از رد بودجهی ملی سال 1397 از سوی مجلس نمایندگان، وزارت مالیه در واکنش به این تصمیم مجلس میگوید که بودجه ملی سال 1397 متوازن، شفاف، پاسخگو و با اعتبار است.
وزارت مالیه از نمایندگان مجلس خواسته که بودجه سال 1397 را در زمان معین آن تصویب کنند تا از تأخیر در تطبیق پروژههای توسعهای جلوگیری شود.
اجملحمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه در یک نوار تصویری که به رسانهها فرستاده، میگوید که بودجه ملی سال 1397 با در نظرداشت واقعیتهای جامعه، موثریت، امکانات مالی، تطبیق چارچوب معتبر مصارف، اولویتهای مردم و حکومت و اولویتهای بینالمللی ترتیب گردیده است.
مجلس نمایندگان دیروز چهارشنبه 22 قوس، بودجه سال 1397 را با اکثریت آرا رد کرد و از وزارت مالیه خواست که برای رفع نواقصی اقدام کند که نمایندگان مجلس از آن یاد کردند.
عبدالرؤوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان گفت که موجودیت 12 مورد کاستی در بودجه، سبب شده است که قناعت مجلس فراهم نشود.
عدم توازن بودجه، افزایش کارمندان بدون وجود دلایل موجه، اضافه کردن واحدهای بودجهای بدون تصویب مجلس نمایندگان، کاهش بودجه انکشافی و عدم رعایت اصولنامه بودجهای از عمدهترین مواردی است که مجلس نمایندگان را واداشته تا بودجه را رد کنند.
اميرخان يار، رييس کميسيون مالى و بودجهی مجلس نیز در نشست دیروز گفت که در طرح بودجه سال 97، توازن ميان ولايتها در نظر گرفته نشده و برخی پروژهها به ارزش ٧٦ ميليارد افغانى که شامل بودجه سال 1396 بود، از طرح بودجۀ سال ۱۳۹۷  حذف شده است.
از میان 120 نمایندهی حاضر در مجلس 115 تن آنان به بودجه ملی سال 1397 رای رد و فقط 5 تن آنان رای تأیید دادند.
بودجه ملی سال 1397 حدود 5.3 میلیارد دالر پیش بینی شده که از این مقدار 3.9 میلیارد دالر آن بودجه عادی و بیشتر از 1.3 میلیارد دالر بودجه انکشافی است.
از مجموع بودجه انکشافی سال 1397 بیش از 551 میلیون دالر اختیاری و بیش از 808 میلیون دالر هم غیر اختیاری است.
گفتنی است که بر بنیاد قانون طرح بودجه ملی کشور پس از تأیید کابینه، نخست به مجلس سنا و بعد برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده میشود که مجلس نمایندگان معمولاً همه ساله چندین بار بودجهی ملی را رد میکند و پس از بازنگری از سوی وزارت مالیه، آن را به تصویب میرساند.