صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقام‌های افغانستان و اندونیزیا بر گسترش همکاری‌ها تاکید کردند

مقام‌های افغانستان و اندونیزیا بر گسترش همکاری‌ها تاکید کردند

سرور دانش معاون رییس جمهوری در کنفرانس "بین‌‎المللی آسیا-اقیانوسیه برای دولت داری باز و نقش آن در انکشاف" با همتای اندونیزیایی خود دیدار کرد و دو طرف در این دیدار بر گسترش همکاریهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و همکاریهای منطقهای تاکید کردهاند.
آقای دانش در جاکارتا به یوسف کالا همتای اندونیزیاییاش گفته است، اگرچه به لحاظ جغرافیایی افغانستان و اندونیزیا در موقعیتهای بسیار دور از هم قرار دارند؛ اما روابط متقابل بین هر دو دولت و شهروندان آن نزدیک و این رابطه از قدامت تاریخی طولانی برخوردار است. 
وی با اشاره به امضای نزدیک به بیست موافقتنامه همکاری دو جانبه بین دو کشور در زمنیههای مختلف و همچنین سفر رئیس جمهور غنی، بانوی اول، هیئت شورای عالی صلح و سفرش به جاکارتا، سال جاری میلادی را سال استحکام روابط دوستانه بین مردم افغانستان و اندونیزیا عنوان کرده گفت این تلاشها میتواند در آینده برای تقویت دوستی بین شهروندان دو کشور مفید باشد.
یوسف کالا معاون ریاست جمهوری اندونیزیا در این دیدار که روز پنجشنبه 23 قوس در جاکارتا صورت گرفت، حضور آقای دانش را با اهمیت خوانده و ابراز امیدواری کرد که با سفر وی به جاکارتا، مناسبات دوستانه بین دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. سرور دانش نیز در این دیدار به شعار دولت اندونیزیا اشاره کرده و گفته است که این شعار می تواند الگو و سرمشق رفتار سیاسی خیلی از کشورها باشد؛ زیرا قوت و قدرت یک کشور در تنوع، کثرت گرایی، تحمل، مدارا و دیگر پذیری است.
آقای دانش گفت؛ صلح و همزیستی مسالمت آمیز را برای مردم افغانستان یک اصل اساسی خواند و گفت: با توجه به نقش اندونیزیا در بین کشورهای اسلامی، حکومت افغانستان انتظار دارد که این کشور از طریق هر مکانیزمی که لازم باشد، برای تأمین صلح در افغانستان همۀ توان و امکانات خود را به کار گیرد. وی با اشاره به ظرفیت های افغانستان در عرصه معادن، زیربناها، زراعت، تجارت و ترانزیت افزود که دولت افغانستان در همکاری با دیگر کشورهای منطقه برای گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری فعالیتهای گستردهای را روی دست گرفته که این اقدامات با پیامدهای مفید اقتصادی و همگرایی منطقه به همراه خواهد بود.
آقای دانش خاطرنشان کرد که روابط افغانستان و اندونیزیا تاکنون درعرصه تجارت و ترانزیت گسترش نیافته و با توجه به ظرفیتهای هر دو کشور، ضرورت جدی است که در این عرصه نیز به رهبری دولت های دو کشور، از طریق اتاقهای تجارت و بخش خصوصی روابط متقابل اقتصادی و تجاری برقرار شود.
معاون ریاست جمهوری همچنین برگسترش دامنه همکاریهای آن کشور در این زمینه و به خصوص بورسیههای تحصیلی برای دانشجویان افغانستان تأکید کرد. یوسف کالا معاون رئیس جمهور اندونیزیا در این دیدار با اشاره به پیامدهای ناگوار جنگ؛ گفت اندونیزیا برای کمک به پروسه صلح افغانستان متعهد است و شخص رئیس جمهور آن کشور، فرایند همکاری برای پروسه صلح افغانستان را پیگیری میکند. معاون ریاست جمهوری اندونیزیا، از پیشنهاد دولت افغانستان مبنی برگسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور به گرمی استقبال کرده گفت برای تقویت روابط فرهنگی نیز تلاشهای آن کشور گسترش خواهد یافت و اندونیزیا آمادگی دارد که بین پنچصد تا هزار بورسیه تحصیلی به دانشجویان افغانستان اختصاص دهد.
لازم به ذکر است که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هفته گذشته به منظور شرکت در کنفرانس بین‌‎المللی آسیا-اقیانوسیه برای دولت داری باز و نقش آن در انکشاف به اندونیزیا سفر کرده بود.