صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دلیل افزایش معتادان در پایتخت چیست؟

دلیل افزایش معتادان در پایتخت چیست؟

با اشاره به سخنان مقامهای حکومتی، اعتیاد سونامی خاموشی است که زندگی افراد را به سوی تباهی میبرد. هرچند آمار دقیقی از تعداد معتادان به مواد مخدر در دسترس نیست؛ اما آخرین آمار وزارت صحت نشان میدهد که حدود 3.5 میلیون نفر در کشور از مواد مخدر استفاده میکنند. این وزارت میگوید که در سال جاری حدود 30 هزار و 800 تن معتاد در کشور تداوی شدهاند. همچنین به گفته مسئولان، 107 مرکز تداوی معتادان در 32 ولایت کشور نیز از سوی وزارت صحت ایجاد شده است.
شاهپور یوسف یکی از مقامهای وزارت صحت عامه در مورد تداوی معتادان گفت: «تعداد معتادين بىسرپناه در پايتخت در حدود ١٥٠٠ تن است كه وزارت صحت عامه جهت تداوى آنها مركز ١٠٠٠ بستر ابن سينا را در كمپ فينكس پلچرخى ايجاد نموده است كه طى ادوار مختلف نظر به ظرفيت موجود به تعداد ٢٠٠ الى ٣٠٠ تن بخصوص در فصل زمستان جمع آورى نموده و جهت تداوى انتقال داده میشوند.»
او افزود که برای تداوی معتادان تعداد ٢٠ مركز ديگر نیز در شهر كابل وجود دارد كه معتادين به طور داوطلب به مراكز مراجعه میکنند و زیر تداوى قرار میگیرند. همچنین به گفته آقای یوسف، وزارت صحت نظر به تقسیم اوقات، معتادان بیسرپناه را جمع آوری کرده و برای تداوی در مرکزهای ترک اعتیاد انتقال میدهد.
در پایتخت کشور، اکثر معتادان در زیر پلها حضور دارند؛ اما تعداد زیاد آنان در زیر پل سوخته زندگی رقت باری دارند  و بیکسوکویترین انسانهاییاند که هر لحظه سوژهای برای دیگران میشوند. پل سوخته محلی است که روزانه صدها فرد از آن عبور میکنند و آنان هر روز وضعیت رقت بار معتادان را با چشم سر شان میبینند.
سردی هوا، نبود مکان برای بودوباش، مزاحمت برای مردم و افزایش دزدیها از جمله مواردیاند که هم برای معتادان گران تمام میشود و هم برای مردم رنجآور است. گفته میشود که در روزهای سرد، تعدادی از معتادان میمیرند و بدون هیچ سروصدایی در مکانی زیر خاک میشوند.
دسترسی آسان به مواد مخدر
«تا دسترسی به مواد مخدر آسان باشد و دست یافتن به مواد مخدر سخت نشود، نه تعداد بسترها فایده میکند و نه تعداد معتادان کم میشوند.» این سخن وزیر صحت عامه است. او قبلا گفته بود که هر باری که معتادی تداوی میشود، چون به موادمخدر دسترسی آسان دارد و مواد مخدر هم ارزان است، دوباره به مارکیت رجوع می کند و تداوی بی اثر میماند.
فیروزالدین فیروز گفته بود: «تا زمانی که با این پدیده مبارزه نکنیم، صادقانه باید بگویم که تداوی هیچ نتیجه نمیدهد.»
یکی از مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر که نخواست نامی از او گرفته شود، میگوید که حکومت در قسمت جمع آوری فروشندگان مواد مخدر در سطح شهر به خصوص زیر پل سوخته، کوتاهی میکند. به گفته او، تا زمانی که از ردههای بالا فروش مواد مخدر جلوگیری نشود، جلوگیری کردن خرده فروشها نیز سخت است.
وزارت مبارزه با مواد مخدر استراتژی پنج ساله مبارزه با مواد مخدر را طرح کرده و به وزارتهای سکتوری سپرده است. اما این مقام حکومتی میگوید: «پالیسیها روی کاغذ میماند و تطبیق نمیشود و همه چیز روی سمت و سمتگرایی میرود.»
موجودیت بودجه اندک برای تداوی معتادان و در اولویت قرار نداشتن مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد از جمله انتقادهای دیگری است. گفته میشود که بودجه اندکی برای تداوی معتادان اختصاص یافته است و هنوز هم مبارزه با مواد مخدر در اولویت نیست.
معتادان از جادهها و مرکز شهرها جمعآوری شود
اقدامهای دولت برای جمعآوری معتادان از سطح شهر و انتقال آنان به یک مکان معین چاره ساز نبود و پس از چندین بار جمعآوری، معتادان دوباره به زیر پل سوخته برگشتند. حضور معتادان در زیر پل سوخته و جادههای کابل برای پایتخت نشینان سنگین تمام میشود.
سید خالد نیز از دیگر باشندگان کابل میگوید که دولت جلو فروشندگان مواد مخدر در شهر کابل را نمیگیرد و با آنان حتا همکاری دارد. او گفت: «اگر همکاری نداشته باشد، چندین بار معتادان جمعآوری شد، اما بازهم در زیر پل آمدند. باید دولت برای معتادان یک مکانی اختصاص دهد تا آنان تداوی شوند و دوباره به زندگی عادی خود برگردند، اما دولت مصروف خود است.»
شکایت از فساد
یکی از مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که جای استراتژی و تطبیق آن را دخالتهای شخصی بعضی افراد گرفته است و این باعث شدهاست که فروشندگان مواد مخدر در بزرگ شهرها نیز فعال باشند. همچنین، برخی از شهروندان کشور به این باور اند که مبارزه با اعتیاد کاری آسان است؛ اما اگر دولت بخواهد.
عبدالستار یکی از شهروندان پایتخت به این باور است که اگر دولت بخواهد، حتا در «یک روز» تمام مواد فروشان را جمع آوری و به پنجه قانون میسپارد. او به این باور است که فساد چنان رخنه کرده است که به سادگی مواد به فروش می رسد و به سادگی افراد به مواد مخدر روی میآورد.
شهروندان کابل از افزایش معتادان نگرانی دارند و آنان به این باور اند که دولت برای مبارزه با اعتیاد کاری نکرده و «فقط کارهای نمایشی برای جمع آوری معتادان انجام داده است.»
سردار داهی