صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رييس‌جمهور: آمادگى براى توزيع تذکره الکترونيکى در روزهاى نزديک گرفته شود

رييس‌جمهور: آمادگى براى توزيع تذکره الکترونيکى در روزهاى نزديک گرفته شود

همايون محتاط رييس اداره مرکزى ثبت احوال نفوس مىگويد که رييسجمهور به وی هدايت داده تا در روزهاى نزديک آمادگى مراسم توزيع تذکره الکترونيکى را بگيرد. همايون محتاط رييس اداره مرکزى ثبت احوال نفوس در صفحه فيسبوکش نوشته است که رييس جمهور برايش هدايت داده است که آمادگی مراسم توزيع تذکره الکترونيکی را در روز های نزديک بگيريد و رييس جمهور همچنان گفته است" ميخواهم هر چه زودتر تذکره الکترونىکی خود را اخذ نمايم." وى مى گويدکه رييس صاحب جمهور افزوده است: در صورت بی نتيجه ماندن کار کميته مختلط و رد فرمان تقنينی توسط دو ثلث مجلس نمايندگان به فيصله ی شاناحترام خواهد گذاشت و مطابق فيصله شان تغييرات لازم را خواهيم آورد.  
محتاط میافزايد که اداره مرکزى ثبت احوال نفوس مطابق به هدايت رييسجمهور در هفته آينده با هماهنگی دفتر رييسجمهور آمادگی مراسم توزيع اولين تذکره الکترونيکی را خواهد گرفت.  اين در حالى است که ولسی جرگه در هشتم عقرب سال روان فرمان تقنينی رييس جمهور در مورد تعديل برخی مواد قانون ثبت احوال و نفوس را رد نمود اما مشرانو جرگه اين فرمان را با اتفاق آرا تاييد کرد.
طبق ماده صدم قانون اساسی؛ هر گاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براى حل اختلاف، هيئت مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس تشکيل می گردد و قرار است در مورد اين فرمان رييس جمهور نيز هيات مختلط تصميم بگيرد.
وزارت عدليه درماه حمل ۱۳۹۲، مسودۀ قانون ثبت احوال و نفوس را در٧ فصل و ٣٩ ماده، براى تصويب به ولسى جرگه تقديم کرد، و ولسی جرگه در خلال يک ماه، تمامی ماده های اختلافی اين طرح را تصويب نمود.
 اما به دنبال توشيح اين قانون از سوی رييس جمهور در ميزان ۱۳۹۳، اعتراضات گسترده در نقاط مختلف کشور صورت گرفت و خواستار درج کلمه "مليت" و "ملت" در تذکره الکترونيکی شدند.
به دنبال اعتراضات؛ طرح تعديل ماده ششم قانون ثبت احوال و نفوس، در مورد توزيع تذكرههاى برقى، در دوازدهم ماه حوت سال گذشته، از سوی رييس جمهور طی فرمان تقنينی توشيح شد.
به اساس اين فرمان، روى تذکرههاى برقى بر علاوۀ دين؛ کلمه ملت (افغان)، مليت افراد (پشتون، تاجک، هزاره، ازبک و...)  نيز نوشته مىشود.